Banner ziekenhuispersoneel in gang

Nieuwsbrief BIG-register december 2020

In deze editie onder andere aandacht voor de stand van zaken rondom het uitstel van herregistratie, de Brexit en de nieuwe cijfers die sinds een aantal maanden beschikbaar zijn op bigregister.nl.

Stand van zaken uitstel herregistratie

In verband met de coronacrisis heeft de minister in maart besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de herregistratieplicht weer ingaat.

Stand van zaken

  • De maatregel om de herregistratieverplichting uit te stellen, geldt nog steeds. Zorgverleners hoeven daarom op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
  • Hun registratie wordt niet doorgehaald, ook niet als hun uiterste herregistratiedatum (UHD) verstrijkt in deze periode.
  • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, moet er een aanvraag tot herregistratie worden ingediend.
  • De zorgverleners die het betreft ontvangen hierover te zijner tijd persoonlijk bericht met een nadere uitleg over welke stappen zij moeten nemen.
  • Uiteraard krijgen deze zorgverleners een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

Berichten bigregister.nl

Op het moment dat de herregistratieplicht weer gaat gelden, komt er hierover een bericht op BIG-register.nl. Hier vindt u ook de oorspronkelijke berichten 'Maatregelen minister' en ‘Uitstel herregistratie: wat betekent dit' van maart 2020.

Einde overgangsperiode Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020. Tot en met 31 december 2020 geldt nog een overgangsperiode waarin alle EU-regels en wetten nog van kracht zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Er komt geen verlenging van deze overgangsperiode. Ook zijn er tot dusver geen nieuwe afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de erkenning van Britse diploma’s na 31 december 2020. Bestaande erkenningen blijven wel geldig.

Procedure automatische erkenning vervalt voor VK

Het VK wordt vanaf 1 januari 2021 gezien als derde land. Dit betekent onder andere dat zorgverleners met een diploma uit het VK niet langer in aanmerking komen voor de snelle automatische erkenning-procedure. Diploma's uit het VK staan dan niet meer op de Europese lijst van aangewezen diploma's. Bent u arts, apotheker, tandarts, verloskundige of verpleegkundige met een nog niet erkend aangewezen diploma behaald in het VK en wilt u mogelijk in de toekomst in Nederland in uw beroep gaan werken? Dan kunt u nog tot en met  31 december 2020 erkenning met directe BIG-registratie of alleen erkenning van uw diploma aanvragen.

Na 31 december 2020

Vanaf  dat moment vindt er bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst vakinhoudelijke beoordeling plaats. Hiervoor moet een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV) worden afgelegd. Daarnaast moeten artsen, tandartsen en verpleegkundigen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze procedure kost meer tijd en is duurder.

Afgegeven erkenningen blijven geldig

Erkenningen van buitenlandse diploma’s, die vóór het einde van de overgangsperiode zijn afgegeven, blijven ook na afloop van die overgangsperiode in stand.

Betekenis Brexit voor zorgverleners en werkgevers

Op BIG-register.nl vindt u een overzicht van diverse situaties en wat de Brexit na afloop van de overgangsperiode op 31 december in die gevallen betekent.

Brexit Zorg Informatie Punt

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de gevolgen van de Brexit binnen het zorgveld? Dan kunt u terecht bij het Brexit Zorg Informatie Punt. Of bel naar: 088-370 07 99 (maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 9.00 - 12.00 uur). Het Brexit Zorg Informatie Punt is het informatiepunt van samenwerkende overheidsorganisaties op het gebied van zorg.

Nog geen handhaving op bekend maken BIG-nummer

De minister nam eerder dit jaar een besluit over de verplichte vermelding van het BIG-nummer. Zorgverleners moeten patiënten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mailondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden. De handhaving op de verplichting is in verband met de coronacrisis echter uitgesteld. 

Uitstel handhaving nog steeds toepassing

Officieel gaat de regelgeving in op 1 januari 2021, maar in april 2020 besloot de minister al de handhaving uit te stellen in verband met de coronacrisis. Dit besluit is op dit moment nog steeds van toepassing.  

Minimaal een half jaar de tijd

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis, wordt bekend gemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren. Ook komt er aan het begin van dat half jaar meer uitleg over de verplichting. Dit hebben beroeps- en brancheorganisaties eerder met VWS afgesproken. 

In het oorspronkelijke bericht uit april 2020 'Stand van zaken vermelding BIG-nummer' vindt u meer informatie over de verplichting en het uitstel.

Erkenning aangewezen diploma nu ook mogelijk zonder BIG-registratie

Artsen, apothekers, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen kunnen met een aantal in Europa behaalde aangewezen diploma’s automatische erkenning met directe BIG-registratie aanvragen. Dit betekent dat het erkennen van het buitenlandse diploma en een aanvraag voor inschrijving in het BIG-register in één procedure worden afgehandeld. Vanaf 9 december is het ook mogelijk een erkenning van een Europees aangewezen diploma zonder directe BIG-registratie aan te vragen.

Combinatieaanvraag meestal de meest logische keuze

Omdat alleen met een BIG-registratie de beroepstitel mag worden gebruikt en het beroep zelfstandig mag worden uitgevoerd, is deze combinatieaanvraag (automatisch erkenning met directe BIG-registratie) in de meeste situaties de meest logische keuze. Soms wil iemand toch alleen erkenning van het diploma aanvragen. Bijvoorbeeld als men nog niet aan de eisen voor BIG-registratie kan voldoen. Daarom is vanaf nu ook mogelijk om alleen een erkenning van het diploma aan te vragen. Deze aanvraag kan alleen via een aanvraagformulier worden gedaan en niet via het online portaal ‘mijn BIG-register’.

Omzetting specialismen verpleegkundigen

Per 1 januari 2021 worden de huidige verpleegkundige specialismen: acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg en preventieve zorg, vervangen door een nieuw verpleegkundig specialisme Algemene Gezondheidszorg (AGZ). De specialismen acute zorg en intensieve zorg worden per 1 januari 2021 direct omgezet naar het nieuwe specialisme. Voor de specialisme chronische zorg en preventieve zorg geldt een overgangsregeling. Deze specialismen worden dus niet direct omgezet naar het nieuwe specialisme.

Wat betekent dit voor de BIG-registratie?

Alle verpleegkundig specialisten die nu geregistreerd staan in de specialismen acute zorg of intensieve zorg bij somatische aandoeningen, worden op 1 januari 2021 bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) en in het BIG-register omgezet naar het nieuwe specialisme AGZ. Deze procedure verloopt automatisch. U hoeft hiervoor géén actie te ondernemen.

De verpleegkundig specialisten in de specialismen chronische zorg en preventieve zorg bij somatische aandoeningen krijgen nieuwe bevoegdheden en dienen een aanvullend scholingsprogramma te volgen voordat het specialisme kan worden omgezet naar het nieuwe specialisme AGZ. Na afronding van het scholingsprogramma wordt het nieuwe specialisme AGZ geregistreerd bij de RSV en vervolgens ook aangetekend in het BIG-register.

Meer informatie over de omzetting

Op de website van V&VN vindt u meer informatie over de omzetting en achtergrond hiervan. Ook leest u hier hoe de overgang naar het nieuwe specialisme voor de twee andere somatische specialismen is geregeld.

Gevolgen voor UZI-pas

Op de website van het UZI-register vindt u meer informatie over wat de omzetting betekent voor uw UZI-pas.

Update nieuwe beroepen

Herregistratieplicht voor de physician assistant

Per 1 juli 2020 is de herregistratieverplichting voor de physician assistant (PA) ingegaan. Dit betekent dat de PA’s die nu ingeschreven staan zich uiterlijk voor 1 juli 2025 moeten herregistreren in het BIG-register als zij willen blijven werken in hun beroep. Inmiddels hebben alle PA’s hier ook een informatiebrief over gekregen. Staat u geregistreerd als PA, dan krijgt u een half jaar voor uw uiterste herregistratiedatum een oproep om te herregistreren. U kunt uw uiterste herregistratiedatum altijd opzoeken op ‘Mijn BIG-register’.

Geregistreerd-mondhygiënist (tijdelijk) in het BIG-register

Het beroep geregistreerd-mondhygiënist is sinds 1 juli 2020 tijdelijk in het BIG-register opgenomen. Op dit moment staan ongeveer 200 geregistreerd-mondhygiënisten geregistreerd. Het evaluatieonderzoek, dat over vijf jaar wordt uitgevoerd door het MUMC, moet uitwijzen of een definitieve registratie van het beroep zinvol is.

Beoordelingskader orthopedagoog-generalist gepubliceerd

Sinds 1 januari 2020 staat de orthopedagoog-generalist (OG) geregistreerd in het BIG-register als een artikel 3-beroep. Op dit moment staan ongeveer 1.750 orthopedagogen-generalist geregistreerd. Momenteel geldt nog geen herregistratieverplichting voor dit beroep. Maar ook voor dit beroep wordt herregistratie in de toekomst verplicht. Op onze website is het beoordelingskader voor herregistratie al wel gepubliceerd, zodat u kunt lezen aan welke eisen de werkervaring moet voldoen op het moment dat herregistratieplicht voor de OG in gaat. Op het moment dat herregistratie gaat gelden, worden alle OG's hierover geïnformeerd en wordt uw uiterste herregistratiedatum (UHD) vastgesteld. 

Beoordelingskader klinisch technoloog gepubliceerd

Het beroep klinisch technoloog is per 1 juli 2020 in het BIG-register opgenomen. Op dit moment staan ongeveer 250 klinisch technologen in het BIG-register. Ook voor klinisch technologen geldt er nog geen herregistratieverplichting. In het inmiddels gepubliceerde beoordelingskader kunt u wel alvast lezen aan welke eisen u moet voldoen op het moment dat u herregistratie moet aanvragen.Op het moment dat herregistratie gaat gelden, worden alle geregistreerde klinisch technologen hierover geïnformeerd en wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) vastgesteld. 

Nieuwe cijfers beschikbaar op BIG-website

Al langere tijd zijn op de BIG-website diverse cijfers over het BIG-register te vinden. Denk daarbij aan zaken als het aantal registraties per beroepsgroep en leeftijdsopbouw. Sinds kort zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er nu onder andere ook cijfers over registraties met buitenlands diploma en het verloop van het aantal BIG-registraties gedurende de afgelopen vijf jaar beschikbaar. Daarnaast zijn de cijfers over de verhouding tussen per beroepsgroep overzichtelijker gemaakt. De cijfers op de website worden door diverse partijen, waaronder beroepsverenigingen en de media, gebruikt als informatiebron.

Vervallen mogelijkheid afwijkend postadres

Bij het aanvragen van een BIG-registratie of herregistratie was het tot voor kort mogelijk om bij het indienen van een aanvraag een postadres (correspondentieadres) op te geven dat afwijkt van uw woonadres . Dit is vanaf nu niet meer mogelijk. Het blijft wel gewoon mogelijk iemand anders te machtigen om een aanvraag namens u af te afhandelen.

Mocht u om dringende of uitzonderlijke redenen toch gebruik willen maken van een afwijkend postadres, neemt u dan contact op met de BIG-informatielijn.

Het BIG-register wenst u ...

... fijne feestdagen en een mooi, maar boven alles gezond 2021! 

Kerstfoto

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen