Banner ziekenhuispersoneel in gang

Nieuwsbrief december 2021

In deze editie onder andere aandacht voor de (tijdelijke) mogelijkheden om de inzet van zorgpersoneel te vergroten, de nieuw ingevoerde spreekuren voor zorgverleners met een buitenlands diploma en de zoekmogelijkheden van het vernieuwde online overzicht ‘zorgverleners met maatregel BIG’.

Minister over mogelijkheden vergroten inzet zorgpersoneel

Met het toenemende aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen is de druk op de zorg en de zorgprofessionals weer toegenomen. In de stand van zaken COVID-19-brief (pag 99-100) van 14 december benadrukt de minister daarom dat er binnen de grenzen van de Wet BIG en de Wkkgz veel mogelijk is om de inzet van zorgpersoneel te vergroten.
 

IGJ: ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren

In de brief staat onder andere dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dit beeld van de minister deelt. De inspectie benadrukt dat zorgverleners in deze unieke situatie de ruimte hebben om de zorg of ondersteunende inzet op afwijkende manieren te organiseren, als dit nodig is om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te waarborgen. Het is ook niet nodig om de Inspectie vooraf te informeren of om toestemming te vragen. De eindverantwoordelijke zorgbestuurder moet wel altijd op de hoogte zijn van de wijze waarop de zorg (tijdelijk) is georganiseerd. De Inspectie is beschikbaar voor bestuurders om met hen van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en is hiervoor bereikbaar via Meldpunt IGJ, telefoonnummer 088 - 120 5000.
 

Werken onder verlengde armconstructie

Een van de mogelijkheden die de wet biedt is het werken onder de verlengde armconstructie. Niet-BIG-geregistreerde zorgprofessionals kunnen op deze manier onder toezicht van een zelfstandig bevoegde BIG-geregistreerde voorbehouden handelingen uitvoeren. Vaccineren (injecteren) is zo’n voorbehouden handeling. Het is op deze manier dus mogelijk om bijvoorbeeld niet-BIG-geregistreerde verpleegkundigen in te zetten in de boostercampagne. Belangrijke voorwaarde is daarbij dat zij voldoende bekwaam moeten zijn om te vaccineren. Toetsing van de bekwaamheid vindt plaats door de medisch eindverantwoordelijke van de regionale GGD. Lees verder over de in maart 2020 ingevoerde tijdelijke maatregelen van de minister…

Oproep (voormalig) zorgprofessionals

De zorg staat voor ongekende uitdagingen. Bent u een zorgprofessional én bereid in te springen in deze crisissituatie? Meld u dan aan via nationalezorgreserve.nl. Of kent u iemand die dit zou willen? Stuur deze oproep dan door.


Verpleegkundige of arts met verlopen BIG-registratie?

Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om tijdelijk weer zelfstandig aan het werk te gaan zonder BIG-registratie. Deze mogelijkheid geldt voor voormalig verpleegkundigen met een verlopen BIG-registratie van ná 1 januari 2016 en  voormalig artsen met een verlopen BIG-registratie van ná 1 januari 2018. Lees meer over de voorwaarden.

Uitstel herregistratie nog steeds van kracht

In verband met de coronacrisis heeft de minister in maart 2020 besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zich tijdelijk niet hoeven te herregistreren. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratie weer van start gaat. Lees meer over het uitstel…

Geen documenten meer per e-mail

Sinds eind mei 2021 verstuurt het BIG-register een e-mailnotificatie (signaal) als er een persoonlijk bericht klaar staat in uw dossier op ‘Mijn BIG-register’. Het document met het bericht, zoals een brief of besluit, wordt in het kader van informatiebeveiliging niet meer meegezonden in de e-mail zelf.
 

Waarom deze wijziging?

De achtergrond van deze wijziging is informatiebeveiliging. Door berichten met persoonlijke gegevens voor u klaar te zetten in de goed beveiligde ‘Mijn omgeving’ en niet meer via de e-mail te verzenden, zijn uw persoonsgegevens nog beter beschermd. Lees meer over de e-mailnotificaties...

Vernieuwd overzicht ‘zorgverleners met maatregel BIG’

Het is op verschillende manieren mogelijk om te zoeken in het BIG-register. Is er een maatregel opgelegd op grond van de Wet BIG, dan wordt dit ook vermeld bij de registratie. Daarnaast is er op de website een pdf beschikbaar met een opsomming van onder andere alle zorgverleners die een maatregel of bevel opgelegd hebben gekregen.

Sinds 16 september 2021 wordt deze pdf realtime gegenereerd en is deze aangevuld met een nieuw online overzicht. In het online overzicht staan net als in de pdf alle zorgverleners vermeld aan wie een maatregel of bevel is opgelegd. Ook is het in het online overzicht onder andere mogelijk om op een specifieke maatregel te zoeken, eventueel in combinatie met een specifieke beroepsgroep. Daarnaast is het mogelijk de zoekresultaten te ordenen op datum. Zie voor meer informatie de pagina zoeken op maatregelen.

Spreekuur voor aanvragers erkenning buitenlands diploma

Het team Erkenning Buitenlands Diploma behandelt aanvragen van zorgverleners die hun buitenlandse diploma willen laten erkennen. Om hun dienstverlening verder te verbeteren, zijn er spreekuren ingevoerd voor aanvragers met een Europees diploma dat niet automatisch wordt erkend of met een diploma van buiten Europa.
 

Laagdrempelig persoonlijk contact

Sinds een half jaar zijn er (nu online) spreekuren voor zorgverleners die binnenkort een aanvraag willen doen om hun buitenlandse diploma te laten erkennen. Het is een persoonlijk contactmoment met een behandelaar waarin allerlei vragen gesteld kunnen worden. Denk aan, hoe ziet het proces er precies uit, hoe zit het met de documenten, hoe lang gaat duren, waar moet ik zijn om documenten te verzamelen of wat kan ik verwachten van de toetsen. Veel van deze informatie staat ook op de website (ook in het Engels), maar soms is extra uitleg toch nodig. Ook omdat veel persoonlijke situaties toch net even anders zijn dan de algemene lijn. Lees meer over de spreekuren...

Benoemingen leden Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid

De minister van VWS heeft 173 leden van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (her) benoemd. 73 leden zijn nieuw en 100 leden zijn herbenoemd. De heer Bauke Leijenaar is herbenoemd als voorzitter van de CBGV. Alle leden en de voorzitter zijn benoemd voor de periode van 1 december 2021 tot en met 30 november 2025.

Beroepsverenigingen en de onderwijsinstellingen van de 28 beroepen hebben de leden voorgedragen. Dit zorgt voor een evenwichtige expertiseverdeling tussen de praktijk en het onderwijs. De CBGV is een onafhankelijk permanent adviescollege dat adviseert op individuele aanvragen van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland aan de slag willen in een artikel 3, artikel 34 of 36a-beroep van de Wet BIG. Het benoemingsproces is in mei 2021 gestart met het aanschrijven van alle voordragende instanties om leden voor te dragen. Het resultaat is een gedegen bemensing van de 28 deelcommissies, waardoor de kwalitatieve advisering met maatwerk gewaarborgd blijft.

Opleidingsinstellingen orthopedagoog-generalist aangewezen

Sinds 1 januari 2020 is het beroep van orthopedagoog-generalist opgenomen in de Wet BIG. In het opleidingsbesluit is vastgelegd met welk diploma BIG-registratie mogelijk is. In eerste instantie gold enkel de overgangsregeling omdat er nog geen opleidingsinstellingen aangewezen waren die de opleiding tot OG mochten verzorgen. Dit jaar zijn er een aantal instellingen aangewezen. Lees meer over registreren als OG... 

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen