De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid

Wilt u met een buitenlands zorgdiploma in Nederland werken, dan kan dat alleen als uw kennis en vaardigheden van gelijkwaardige inhoud en niveau zijn als die van zorgverleners met een in Nederland behaald diploma. Om dit te bepalen moet uw diploma erkend worden. Hierbij is de kans groot dat uw aanvraag voor erkenning wordt voorgelegd aan de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). Deze onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is in 1995 ingesteld om de kwaliteit van de Nederlandse zorg te waarborgen en het huidige niveau te garanderen.

STAP 5 - Beoordeling commissie 120 x 120

Deze onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is in 1995 ingesteld om de kwaliteit van de Nederlandse zorg te waarborgen en het huidige niveau te garanderen. De leden van de commissie zijn onafhankelijke deskundigen die werken in de praktijk en bij opleidingsinstellingen.

In welke situaties adviseert de CBGV

De CBGV adviseert op individuele aanvragen van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland aan de slag willen in een artikel 3, artikel 34 of 36a-beroep van de Wet BIG. Het gaat daarbij om de procedure voor Erkenning van de EU-beroepskwalificatie (diploma’s behaald binnen de EER en Zwitserland) en de procedure Verklaring van vakbekwaamheid (diploma’s behaald buiten de EER). Daarnaast adviseert de CBGV bij aanvragen voor beroepsuitoefening op de BES-eilanden en St. Maarten en bij aanvragen voor herregistratie in het BIG-register waarbij er sprake is van buitenlandse werkervaring.

Wie zitten er in de commissie

De commissie bestaat uit totaal 173 (plaatsvervangende) leden. Alle leden van deze commissie werken in de praktijk en/of bij opleidingsinstellingen. Zij worden door de minister voor een periode van vier jaar op persoonlijke titel benoemd. Beroepsorganisaties en onderwijsinstellingen dragen de leden voor. De voorzitter van de CBGV wordt voor dezelfde periode van vier jaar benoemd, is onafhankelijk en eindverantwoordelijk voor de adviezen van de commissies. De huidige voorzitter is de heer B. (Bauke), Leijenaar MA.

Subcommissies

Elk beroep heeft een eigen subcommissie van maximaal 8 leden. De commissieleden die uw aanvraag beoordelen zijn uw Nederlandse vakgenoten en voeren het commissiewerk uit naast hun werk in de praktijk. In het benoemingsbesluit vindt ook de voordragende instanties. De commissieleden ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een vergadering in Utrecht. De hoogte van deze vergoeding is wettelijk vastgesteld.

Ondersteuning

De CBGV wordt ondersteund en geadviseerd door de afdeling Toelating & Toezicht van het agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.

Hoe werkt de commissie

Elk advies is maatwerk. Wanneer de aanvraag voorzien is van alle documenten wordt uw dossier overgedragen aan de CBGV. De commissie beoordeelt op basis van de aangeleverde aanvraag en documenten en de eventueel noodzakelijke toets of uw opleiding, diploma en eventuele werkervaring van het juiste niveau zijn.

Zorgopleidingen in Nederland zijn vaak anders dan in het buitenland. De commissie beoordeelt eerst of de gevolgde opleiding wat betreft inhoud en niveau gelijkwaardig is aan een Nederlandse opleiding. Een diploma kan worden erkend als de kenmerken van uw opleiding gelijk of bijna gelijk zijn aan de Nederlandse opleiding. Als dat niet zo is, dan bekijkt de commissie of de verschillen worden gecompenseerd door een andere opleiding, scholing en/of werkervaring. Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat twee aanvragers met hetzelfde diploma toch een ander advies krijgen.

Is er geen compensatie door extra opleiding of werk, dan leidt dit nog niet direct tot een negatief advies. In die gevallen gaat de CBGV samen met u bekijken hoe u toch tot het Nederlands niveau kan komen door bijvoorbeeld nog een aanvullende opleiding of praktijkstage te volgen. Het uiteindelijke advies, zowel positief als negatief, wordt in veel gevallen in een mondeling gesprek aan u uitgelegd.

Doet u een aanvraag voor een Verklaring van vakbekwaamheid, dan kijkt de commissie ook naar de uitkomst van de eventuele beroepsinhoudelijke toets (BI-toets).

Vragen

De CBGV is bereikbaar via cbgv@minvws.nl.