Overzicht bewijsstukken

Op deze pagina vindt u een overzicht met de documenten (bewijsstukken) die u nodig heeft om een automatische erkenning met BIG-registratie aan te vragen. Ook leest u hier wanneer vertaling van de documenten noodzakelijk is en aan welke eisen deze vertaling dan moet voldoen.

Welke documenten moet iedereen aanleveren?

Alle aanvragers moeten onderstaande documenten aanleveren:  

 • Een gewaarmerkt origineel diploma of een gewaarmerkte kopie van het diploma
  Een gewaarmerkte kopie is een papieren kopie van uw diploma met een inktstempel en een handtekening of paraaf van uw opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij het originele diploma. Het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw diploma kan even duren.
 • Een gewaarmerkt diplomasupplement (ook wel Syllabus of Curriculum genoemd)
  Dit is een duidelijk en compleet overzicht  van het inhoudelijke programma van de door u gevolgde beroepsopleiding. Het supplement moet aan de volgende eisen voldoen:
  - uw naam moet op het programma staan, zodat duidelijk is dat u het programma
  hebt gevolgd;
  - er moet op staan in welke taal u de opleiding heeft gevolgd.
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  Een kopie van uw paspoort, uw identiteitskaart of verblijfsvergunning hoeft niet gewaarmerkt te worden. Wel dienen alle gegevens zichtbaar te zijn op het document.
 • Een curriculum vitae (CV)
  Dit is een overzicht van uw opleidingen, cursussen en werkervaringen. Het CV moet al uw werkervaringen en genoten opleidingen en cursussen bevatten tot het moment van deze aanvraag. Het is belangrijk dat u naast de start én einddatum, ook het land vermeldt waar de werkervaring is opgedaan of de opleiding of cursus is gevolgd. Uw CV moet naar waarheid zijn opgesteld.
 • Bewijs van taalvaardigheid
  Heeft u uw beroepsopleiding in een andere taal dan het Nederlands gevolgd, of heeft u uw beroepsopleiding in het Nederlands gevolgd maar blijkt dit niet uit uw diploma, dan heeft u een bewijs van taalvaardigheid nodig.
 • Certificate(s) of Current Professional Status (CCPS)
  Dit is een bewijs dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn. U moet een CCPS aanleveren van het land waar u uw diploma heeft gehaald en van de landen waar u ná het behalen van uw diploma langer dan drie maanden aanvullende stages/coschappen heeft gevolgd, heeft gewoond of heeft gewerkt in uw beroep. U moet voor elk land apart een CCPS aanleveren. Een CCPS mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Op de lijst met bevoegde autoriteiten vindt u de bij ons bekende buitenlandse organisaties waar u een CCPS of informatie hierover kunt opvragen. U hoeft geen CCPS uit Nederland aan te leveren. Bekijk voorbeelden van documenten/bewijsstukken die u vanuit het buitenland moet aanleveren.
 • Certificate(s) of Good Conduct (CGC)
  Dit is een bewijs waaruit blijkt dat u geen strafrechtelijke veroordelingen heeft in het land waar u uw diploma heeft gehaald en in alle landen waar u ná het behalen van uw diploma langer dan drie maanden aanvullende stages/coschappen heeft gevolgd, heeft gewoond of heeft gewerkt in uw beroep. U moet voor elk land apart een certificaat aanleveren. Het certificaat mag niet ouder zijn dan drie maanden en moeten origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Dit certificaat kan meestal opgevraagd worden bij het ministerie van Justitie of het ministerie van Binnenlandse Zaken in het betreffende land. U hoeft geen CGC uit Nederland aan te leveren. Bekijk voorbeelden van documenten/bewijsstukken die u vanuit het buitenland moet aanleveren.

Eventueel aanvullend vereiste documenten

In sommige situaties is een aanvullend gewaarmerkt certificaat nodig. Bekijk goed of een van deze zaken op u van toepassing is:

Uw diploma staat op de lijst met een extra aantekening

Op de lijst met aangewezen diploma's staat in de laatste kolom bij uw land, beroep en diplomatitel de aantekening dat er een ‘Certificate accompanying the qualifications’ bij het diploma hoort. U moet dit certificaat of een gewaarmerkte kopie hiervan dan ook aanleveren bij de aanvraag.

Uw diplomatitel heeft een andere naam dan de naam die op de lijst van aangewezen diploma's staat, maar het betreft wel dezelfde opleiding

U moet in deze situatie een aanvullende verklaring (‘certificate of conformity’) aanleveren. Deze situatie komt voor wanneer een opleiding bijvoorbeeld van naam is gewijzigd. Deze verklaring kunt u opvragen bij de bevoegde autoriteit op het terrein van uw beroep in het land waar u uw diploma heeft behaald. Uit de verklaring moet blijken:

 • dat uw opleiding in overeenstemming is met de minimumopleidingseisen van de EU en
 • dat uw opleidingstitel gelijkgesteld kan worden met een opleidingstitel vermeld in de lijst aangewezen diploma’s

Uw diploma is van vóór de referentiedatum op de lijst

Op de lijst aangewezen diploma’s vindt u bij elk beroep in de laatste kolom een referentiedatum. Staat uw diplomatitel niet op de lijst, maar andere diplomatitels voor uw beroep wel? Dan kan het zijn dat u uw diploma voor de referentiedatum heeft behaald. Is uw diploma van vóór deze datum en bent u arts, verpleegkundige, tandarts, verloskundige of apotheker, dan komt u misschien toch in aanmerking voor automatische erkenning.

U moet dan een 3-uit-5-verklaring aanleveren van ieder EER-land waar u gewerkt heeft in uw beroep. In de 3-uit-5-verklaring verklaart de bevoegde autoriteit dat de u, tijdens de vijf jaren voorafgaand aan de verklaring, tenminste drie opeenvolgende jaren op wettige wijze uw beroep heeft uitgeoefend. Met deze verklaring komt u alsnog in aanmerking voor automatische erkenning met directe BIG-registratie.

Vertalingen van de documenten

Als uw documenten in een andere taal zijn opgesteld dan Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u zowel het document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toevoegen. De vertaling moet gedaan zijn door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven of een notaris die gevestigd is in een EER-lidstaat.

Privacy

De door u aangeleverde bewijsstukken zijn alleen zichtbaar in uw persoonlijk dossier en worden niet gedeeld met derden.

Let op! Verwijder persoonsgegevens van andere personen uit uw documenten

Uw documenten (bewijsstukken) mogen geen persoonsgegevens van andere personen bevatten. Als uw documenten persoonsgegevens van bijvoorbeeld patiënten of collega`s bevatten, dan bent u vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht deze zwart te maken. Documenten met persoonsgegevens van derden mogen wij niet gebruiken voor de beoordeling en worden vernietigd.