Meer over het BIG-register

Op deze pagina:

 • Het BIG-register in het kort
 • Welke beroepen staan in register?
 • Een zorgverlener opzoeken in het register
 • Welke gegevens vindt u in het BIG-register?
 • Wanneer is BIG-registratie nodig?
 • Voorwaarden voor registratie
 • Waar gaat het BIG-register niet over?
 • Wanneer wordt iemand uit het BIG-register verwijderd?

Het BIG-register in het kort

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Een zorgverlener met een BIG-registratie mag de wettelijk beschermde beroepstitel gebruiken die bij het beroep hoort. Daarnaast mogen artsen, bachelor medisch hulpverleners, geregistreerd-mondhygiënisten, klinisch technologen, physician assistants, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundig specialisten zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoeren die bij hun beroep horen. En de zorgverlener mag starten met een specialistenopleiding. Zorgverlener met een BIG-registratie vallen onder het medisch tuchtrecht. Het BIG-register gaat niet over klachten over zorgverleners. 

Lees meer over de rechten en plichten die horen bij een BIG-registratie

Welke beroepen staan in het BIG-register?

In de Wet BIG (artikel 3) worden 11 beroepsgroepen genoemd: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant, psychotherapeut, tandarts, verloskundige en verpleegkundige. Deze zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. 

Er zijn ook beroepen (artikel 36a beroepen) die voor een tijdelijke periode opgenomen worden in het BIG-register. Dit zijn beroepen waarvan bekeken wordt of opname in het BIG-register zinvol is. Na de tijdelijke periode wordt besloten of het beroep definitief in het BIG-register wordt opgenomen. 

Welke beroepen staan niet in het register?

Voor de meeste beroepen in de zorg is geen overheidsregister ingesteld en staan niet in het BIG-register. Sommigen beroepen, zoals bijvoorbeeld  apothekersassistent, verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er), ergotherapeut en diëtist, hebben wel een beschermde opleidingstitel vanuit de Wet BIG. Dit betekent dat alleen degenen die de opleiding hebben afgerond de beroepsstitel mogen voeren. Deze zorgverleners vallen niet onder het tuchtrecht. 

Ook niet in het BIG-register: zorgverleners die tijdelijk werkzaam zijn in Nederland

Een zorgverlener met een Europees diploma die tijdelijk werkzaamheden in Nederland wil uitvoeren die alleen zelfstandig door een BIG-geregistreerde zorgverlener mogen worden uitgevoerd, kan gebruik maken van de vrije dienstverrichting. Een BIG-registratie is dan niet vereist, maar hiervoor moet wel een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting worden ingediend. Dit is alleen mogelijk voor beroepsbeoefenaars die in een ander EU-land bevoegd zijn om het beroep uit te oefenen en beschikken over een Europees diploma van de beroepsopleiding.

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een Europese Beroepskaart (EBK)

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma kunnen een Europese Beroepskaart (EBK) aanvragen. Een EBK is een bewijs dat de beroepskwalificaties van de zorgverlener erkend zijn. Zorgverleners met een EBK die tijdelijk in Nederland werken, staan ook niet in het BIG-register. Zij vallen wel onder het Nederlandse tuchtrecht en mogen de voorbehouden handelingen uitvoeren en de beroepstitel voeren. Zodra deze zorgverleners zich echt vestigen in Nederland hebben zij wel een BIG-registratie nodig.

Zorgverlener opzoeken in het register

In het BIG-register kunt u zien of uw zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de eisen die in Nederland gelden. Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om u te mogen helpen (dus o.a. het juiste  diploma heeft) ? Zoek uw zorgverlener dan op in het BIG-register. Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft een persoonsgebonden BIG-nummer. Dit nummer is vaak te vinden op de website van de zorgverlener of op te vragen bij de zorgverlener.

Zorgverlener met een EBK opzoeken

Op de website van Europa is te zien of een zorgverlener een EBK heeft. Hiervoor is de volledige naam van de zorgverlener en het nummer van het identiteitsbewijs nodig. 

Welke gegevens vindt u in het BIG-register?

Heeft u de zorgverlener gevonden, dan ziet u hier de naam en voorletters, het BIG-nummer en het beroep van de zorgverlener. Heeft een zorgverlener een specialisme, dan wordt dat ook getoond. Daarnaast toont het BIG-register of een zorgverlener een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen. Alle getoonde gegevens zijn openbare gegevens. 

Wanneer is BIG-registratie nodig?

Om een van de eerder genoemde beroepstitels te mogen gebruiken en de eventueel voorbehouden handelingen zelfstandig te mogen uitvoeren is een BIG-registratie noodzakelijk. Iemand mag zich bijvoorbeeld alleen arts of tandarts noemen als hij of zij in het BIG-register staat. BIG-registratie is alleen noodzakelijk als iemand ook echt actief is in zijn of haar beroep (werkzaam is in de individule gezondheidszorg) en dus daadwerkelijk met patienten werkt. Is iemand bijvoorbeeld overgestapt naar een beroep buiten de zorg, een ander soort zorgberoep of een managementfunctie,  dan is de BIG-registratie dus niet meer noodzakelijk. Geregistreerde zorgverleners moeten ook elke vijf jaar aantonen dat zij nog actief zijn in hun beroep. Zij vragen hiervoor herregistratie aan. Hierbij moeten zij kunnen aantonen dat zij een minimum aantal uur (ongeveer 8 tot 12 uur per week) hebben gewerkt in hun beroep.

Als iemand niet meer in het BIG-register staat, dan mag iemand de beroepstitel van het beroep alleen nog maar gebruiken als er (voluit) 'niet praktiserend' achter staat. Dus bijvoorbeeld: Arts, niet praktiserend. 

Voorwaarden voor registratie

Zorgverleners met een Nederlands diploma die zich willen registreren en geregistreerd willen blijven, moeten:

 • in het bezit zijn van een geldig beroepsdiploma;
 • elke 5 jaar kunnen aantonen dat zij aan de criteria voor herregistratie voldoen. Dit houdt in dat zij beschikken over voldoende uren werkervaring in hun beroep of scholing en dit ook kunnen aantonen;
 • niet onder toezicht (curatele) staan vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand;
 • geen beroepsbeperkende maatregel hebben;
 • hebben betaald voor een registratieperiode van 5 jaar.

Voor zorgverleners met een buitenlands diploma gelden aanvullende voorwaarden bij de BIG-registratie. Welke dat zijn hangt af van het land waar de zorgverlener het diploma heeft behaald en het beroep waarvoor de zorgverlener de aanvraag indient.

Waar gaat het BIG-register niet over?

Het BIG-register behandelt geen klachten over zorgverleners en houdt geen toezicht op (het gedrag van) zorgverleners. Dit is de taak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd (IGJ). Wilt u een signaal afgeven of een klacht indienen over een zorgverlener, dan kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de IGJ.

Wanneer wordt iemand uit het BIG-register verwijderd?

Zorgverleners kunnen maatregelen opgelegd krijgen door een medisch tuchtcollege of door de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Sommige maatregelen kunnen een zorgverlener beperken in de beroepsuitoefening. Ook kan het soms gevolgen hebben voor de inschrijving in het BIG-register. Daarnaast kan het BIG-register een zorgverlener doorhalen als deze niet  (op tijd) aan de vijfjaarlijkse herregistratie eisen voldoet. 

Het BIG-register kan zelf dus geen maatregelen opleggen. Het BIG-register tekent alleen de door de tuchtcollege's of de IGJ opgelegde maatregelen aan en maakt deze openbaar.