Maatregelen

Op grond van de Wet BIG kunnen zorgverleners maatregelen opgelegd krijgen. Zo’n maatregel kan gevolgen hebben voor de inschrijving van de zorgverlener. Of kan de zorgverlener beperken in het uitoefenen van zijn of haar beroep. Dit is afhankelijk van de inhoud van het bevel of de tuchtmaatregel. In het BIG-register staat aan welke zorgverleners een tuchtmaatregel is opgelegd.

Procedure

Wat gebeurt er als het BIG-register een bevel of tuchtmaatregel over een zorgverlener ontvangt? Het BIG-register informeert de zorgverlener over de gevolgen van het bevel of maatregel voor de inschrijving en de beroepsuitoefening.

Zodra een uitspraak onherroepelijk is publiceert het BIG-register de maatregel op BIGregister.nl, in de Staatscourant en in een of meer dag- of weekbladen in de regio waar de zorgverlener zijn beroep uitoefent. De zorgverlener wordt ook opgenomen in het Overzicht zorgverleners met maatregel.

In bepaalde gevallen wordt de maatregel meteen gepubliceerd, ook als deze nog niet onherroepelijk is. Dit is het geval als het college bepaalt dat de maatregel meteen van kracht is (zie de tabel op de pagina Soorten maatregelen).

Naast de zorgverlener zelf informeert het BIG-register ook de volgende instanties over de gevolgen:

  • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
  • tuchtcollege (indien van toepassing);
  • eventuele specialistenregistratiecommissies;
  • buitenlandse bevoegde autoriteiten (indien beroepsverbod of beroepsbeperking). Bij een beroepsbeperking informeert het BIG-register ook altijd Vektis.

Europees waarschuwingsmechanisme: delen van bevoegdheidsbeperkingen binnen EU-lidstaten

Vanaf 18 januari 2016 bepaalt Europese wetgeving dat alle EU-lidstaten bevoegdheidsbeperkingen uitwisselen. Dit betekent dat alle bevoegdheidsbeperkende maatregelen in het BIG-register via een Europees elektronisch systeem worden doorgegeven aan de andere lidstaten en omgekeerd. De maatregel blijft in dit systeem zolang de bevoegdheidsbeperkende maatregel van kracht is.

Zorgverleners met een bevoegdheidsbeperking ontvangen bericht dat deze maatregel wordt gedeeld binnen de EU-lidstaten.

Valse diploma’s

De EU-lidstaten zijn vanaf januari 2016 ook verplicht om strafrechtelijke veroordelingen over valse diploma’s door te geven aan het Europees elektronisch systeem.