Uitleg maatregelen

Op grond van de Wet BIG kunnen zorgverleners de volgende maatregelen opgelegd krijgen:

 • bevoegdheidsbeperkend bevel;
 • last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten;
 • berisping;
 • geldboete;
 • voorwaardelijke schorsing;
 • schorsing;
 • gedeeltelijke ontzegging;
 • schorsing als voorlopige voorziening;
 • doorhaling;
 • ontzegging van het recht wederom in het register ingeschreven te worden;
 • maatregelen in relatie tot herregistratie.

Bevoegdheidsbeperkend bevel

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan een schriftelijk bevel opleggen als de inspecteur vindt dat de zorgverlener niet voldoet aan eisen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De zorgverlener is verplicht binnen de gestelde termijn aan het bevel te voldoen. Een door IGJ opgelegd bevel kan een volledige of een gedeeltelijke beperking van de bevoegdheid betekenen.

Voorbeeld volledig bevoegdheidsbeperkend bevel: een arts moet zijn werkzaamheden neerleggen totdat IGJ vindt dat de arts verantwoorde zorg kan leveren. Voorbeeld gedeeltelijk bevoegdheidsbeperkend bevel: een verpleegkundige mag tijdens de looptijd van het bevel geen zorg verlenen aan minderjarigen.

Gevolgen voor herregistratie

Het bevel kan een beperking vormen voor herregistratie in het BIG-register op grond van werkervaring. Bij een volledige beperking van de bevoegdheid kan de werkervaring die is opgedaan tijdens het bevel niet meetellen voor herregistratie. Bij een gedeeltelijke beperking kan een deel van de werkervaring wel meetellen voor herregistratie. Dit hangt af van de voorwaarden in het bevel. Herregistratie op basis van scholing is altijd mogelijk.

Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten (LOB).

De Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) kan sinds 1 april 2019 een ‘Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten’ (LOB) opleggen. Een LOB wordt opgelegd aan een zorgverlener om deze te verplichten de beroepsactiviteiten onmiddellijk te staken. Dit gebeurt wanneer er sprake lijkt te zijn van ernstig verwijtbaar gedrag dat, in het belang van de volksgezondheid, eerst door de tuchtrechter moet worden getoetst voordat de werkzaamheden weer mogen worden hervat.

Wanneer een LOB is opgelegd heeft de IGJ 8 weken de tijd om een klaagschrift over de zorgverlener in te dienen bij het Regionaal tuchtcollege. Het tuchtcollege moet deze via een spoedprocedure behandelen. De LOB blijft van kracht totdat het tuchtcollege een einduitspraak heeft gedaan. Besluit de IGJ geen klaagschrift in te dienen, dan vervalt de LOB en mag de zorgverlener weer werken in zijn beroep. Een zorgverlener kan in beroep gaan tegen de LOB bij de bestuursrechter.

Gevolgen voor herregistratie.

De LOB kan in sommige gevallen een beperking vormen voor herregistratie. Gedurende de looptijd van de LOB mag een zorgverlener namelijk niet werken. Heeft een zorgverlener buiten de LOB-periode niet voldoende werkervaringsuren binnen het deskundigheidsgebied opgedaan, dan kan deze zorgverlener door de LOB mogelijk niet voldoen aan de herregistratie-eisen op basis van werkervaring.  

Berisping

Het tuchtcollege kan aan de zorgverlener de maatregel van berisping opleggen. Het tuchtcollege veroordeelt in dat geval het gedrag van de zorgverlener. De zorgverlener heeft verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor terechtgewezen. De zorgverlener blijft volledig bevoegd om het beroep uit te oefenen.

Gevolgen voor herregistratie

Een berisping vormt geen beperking om zich te laten herregistreren op grond van werkervaring. Herregistratie op basis van scholing is altijd mogelijk.

Geldboete

Het tuchtcollege kan aan de zorgverlener de maatregel van een geldboete van maximaal € 4.500 opleggen. De zorgverlener blijft volledig bevoegd om het beroep uit te oefenen.

Gevolgen voor herregistratie

Een geldboete vormt geen beperking om zich te laten herregistreren.  

Voorwaardelijke schorsing

De voorwaardelijke schorsing gaat alleen in als de zorgverlener tijdens een proeftijd van maximaal 2 jaar niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Tijdens de proeftijd mag de zorgverlener de beschermde beroepstitel blijven gebruiken en eventuele voorbehouden handelingen verrichten. De zorgverlener behoudt de aan de BIG-registratie verbonden rechten. Heel soms is de opgelegde voorwaarde wel beperkend voor de bevoegdheid van de zorgverlener.

Voorbeeld: Voorbeeld: een huisarts moet tijdens een voorwaardelijke schorsing wekelijks gesprekken met een psychotherapeut voeren.

Gevolgen voor herregistratie

Een voorwaardelijke schorsing vormt geen beperking voor herregistratie.

Schorsing

De registratie van een zorgverlener in het BIG-register kan voor maximaal 1 jaar worden geschorst. Tijdens die periode mag de zorgverlener de beschermde beroepstitel niet gebruiken en het betreffende beroep niet onder deze titel uitoefenen. De zorgverlener verliest de rechten die aan de BIG-registratie zijn verbonden.

Gevolgen voor herregistratie

De werkervaring die de zorgverlener opdoet tijdens de schorsing mag niet worden meegeteld voor herregistratie in het BIG-register. Heeft een zorgverlener buiten de schorsingsperiode niet voldoende werkervaringsuren binnen het deskundigheidsgebied opgedaan, dan kan deze zorgverlener door de schorsing mogelijk niet voldoen aan de herregistratie-eisen op basis van werkervaring.  

Gedeeltelijke ontzegging

De zorgverlener blijft wel geregistreerd in het BIG-register, maar mag bepaalde handelingen niet meer verrichten. De bevoegdheid wordt hiermee dus beperkt. Het tuchtcollege bepaalt welke handelingen niet meer verricht mogen worden. Het BIG-register plaatst een aantekening van de gedeeltelijke ontzegging bij de registratie van de zorgverlener.

Voorbeeld: een huisarts mag geen bevallingen meer begeleiden.

Gevolgen voor herregistratie

Bij een gedeeltelijke ontzegging kan een deel van de werkervaring wel meetellen voor herregistratie in het BIG-register. Dit hangt af van welke bevoegdheden ontzegd zijn. Herregistratie op basis van scholing is altijd mogelijk.

Schorsing als voorlopige voorziening

In afwachting van een eventuele beslissing in hoger beroep kan de zorgverlener tijdelijk geschorst worden. Deze zogenoemde ‘schorsing als voorlopige voorziening’ wordt opgelegd door een Regionaal Tuchtcollege in combinatie met de maatregel: doorhaling van de registratie (in het BIG-register; zie verderop). De registratie van de zorgverlener blijft dan geschorst totdat de beslissing tot doorhaling van de registratie in het BIG-register onherroepelijk is geworden of in beroep is vernietigd.

Tijdens deze tijdelijke schorsing mag de zorgverlener de beschermde beroepstitel niet gebruiken en eventuele voorbehouden handelingen niet verrichten. De zorgverlener verliest de rechten die aan de BIG-registratie zijn verbonden.

Gevolgen voor herregistratie

De werkervaring die de zorgverlener opdoet tijdens de schorsing kan niet worden meegeteld voor herregistratie in het BIG-register. Heeft een zorgverlener buiten de LOB-periode niet voldoende werkervaringsuren binnen het deskundigheidsgebied opgedaan, dan kan deze zorgverlener door de LOB mogelijk niet voldoen aan de herregistratie-eisen op basis van werkervaring. Herregistratie op basis van scholing is mogelijk.

Doorhaling

De registratie van een zorgverlener in het BIG-register kan worden doorgehaald op basis van een uitspraak van een Nederlandse of buitenlandse rechter. Dat kan een tuchtrechter (maatregel van doorhaling), strafrechter (ontzetting) of civiele rechter (ondercuratelestelling) zijn. De zorgverlener raakt de titel kwijt en mag het beroep niet langer onder die beschermde beroepstitel uitoefenen. Ook het gebruik van de beroepstitel met de toevoeging ‘niet praktiserend’ is niet toegestaan. Gebruikt de zorgverlener de titel of de aan de BIG-registratie verbonden rechten toch? Dan is de zorgverlener strafbaar.  

Gevolgen voor herregistratie

De zorgverlener kan zich niet op grond van werkervaring of op grond van scholing laten herregistreren. Zie verderop bij ‘Maatregelen in relatie tot herregistratie’.

Ontzegging van het recht wederom in het register ingeschreven te worden

Is de registratie van de zorgverlener al op eigen verzoek doorgehaald voordat de tuchtrechter een uitspraak doet? Dan kan de tuchtrechter de maatregel ‘ontzegging van het recht wederom in het register ingeschreven te worden’ opleggen. De zorgverlener is de titel al kwijt door de doorhaling en mag het beroep niet onder die titel uitoefenen. Gebruikt de zorgverlener de titel of de aan de BIG-registratie verbonden rechten toch? Dan is de zorgverlener strafbaar.

Gevolgen voor herregistratie

De zorgverlener kan zich niet op grond van werkervaring of op grond van scholing laten herregistreren. Zie ‘Maatregelen in relatie tot herregistratie’ hieronder.

Maatregelen in relatie tot herregistratie

Als de tuchtrechter een maatregel oplegt aan een zorgverlener, dan kan dit invloed hebben op het verkrijgen van de herregistratie door de zorgverlener. Hierboven staat per tuchtmaatregel beschreven wat de gevolgen zijn van de verschillende maatregelen voor de werkervaringseis en scholingseis van herregistratie.

Een aangetekende maatregel blijft aangetekend totdat de publicatietermijn is verlopen. Ook als de zorgverlener in aanmerking komt voor herregistratie. Zorgverleners met de maatregelen ‘doorhaling’ en ‘ontzegging van het recht tot wederinschrijving’ kunnen in principe niet opnieuw via herregistratie worden geregistreerd in het BIG-register. Dit kan alleen als er geen bevoegdheidsbeperking meer van kracht is, bijvoorbeeld:

 • na een Koninklijk Besluit, of
 • nadat een strafrechtelijke ontzetting is geëindigd, of
 • nadat de buitenlandse gehele bevoegdheidsbeperking is opgeheven.

De zorgverlener moet daarnaast ook voldoen aan de overige eisen van herregistratie om zich te kunnen laten herregistreren.