Werkervaringseis psychotherapeut

U kunt zich als psychotherapeut herregistreren als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm). Hiervoor moet u in 5 jaar 3.120 uur als psychotherapeut hebben gewerkt. De werkzaamheden moeten aan bepaalde eisen voldoen. Lees hier welke dat zijn en welke uren meetellen voor herregistratie.

Werkervaring opgedaan in Nederland

Alleen de uren die u werkte terwijl u BIG-geregistreerd was tellen mee voor herregistratie.

Werkervaring opgedaan buiten Nederland

Als u in het buitenland werkte, moet u daar in het wettelijk register staan. Dit moet u bewijzen door een Certificate of Current Professional Status aan te leveren van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest.

Heeft het land geen wettelijk register, dan telt ook de werkervaring zonder registratie mee. Deze werkervaring maakt u aannemelijk met een verklaring of bevestiging van de bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Eisen aan de werkzaamheden

Voor werkzaamheden binnen en buiten Nederland gelden 3 eisen:

  1. De werkzaamheden moeten vallen onder de individuele gezondheidszorg. Dit zijn werkzaamheden die bedoeld zijn om de gezondheid van een persoon te verbeteren of te bewaken;
  2. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. Werkt u in een ander beroep of functie dan psychotherapeut, dan kunnen werkzaamheden meetellen als deze binnen het deskundigheidsgebied vallen;
  3. Als u werkt in een ander beroep of andere functie dan psychotherapeut, dan moet dit minimaal op wo-niveau zijn. U kunt hiervoor kijken naar het functieprofiel. Als daarin niets over het niveau staat, is de opleiding die hoort bij de functie een goede richtlijn.
    Voldoet een deel van uw werkzaamheden in een ander beroep aan de 3 eisen, dan telt dat deel mee voor de werkervaringseis. Geef dit met een percentage aan bij uw aanvraag.

Rekenhulp werkervaring

Het BIG-register heeft een handige rekenhulp om uw uren werkervaring uit te rekenen. Kies de rekenhulp die voor u geldt en lees ook de toelichting:

Mee te tellen uren in loondienst

Als u in loondienst bent, zijn de uren die u volgens uw contract werkt de basis. Hierin zijn de uren opgenomen die u niet werkt, maar die wel worden doorbetaald. Dit zijn de uren voor betaald vakantieverlof, erkende feestdagen, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ziekteverzuim en scholing.

Voor vakantieverlof en ziekteverlof geldt dat maximaal 6 weken meetellen als werkervaring. Heeft u langer vakantieverlof of bent u langer ziek? Dan tellen deze uren niet mee voor uw aanvraag.

Werkt u als GZ-psycholoog en psychotherapeut? Gebruik dan de verklaring gecombineerde werkzaamheden als uw werkgever geen onderscheid kan maken in de gewerkte uren. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever.

Mee te tellen uren als zelfstandige

Wanneer u als zelfstandige werkt, zijn de gewerkte uren de basis. Zowel de directe als indirecte uren mogen meetellen voor herregistratie. Beiden vallen onder de noemer cliëntcontacturen in de aanvraag voor herregistratie. Hier mag u de uren voor verlof, ziekte en scholing bij optellen. Uren voor scholing moeten gericht zijn op de individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied van uw beroep.

Bedrijfsvoeringsuren mogen niet meetellen voor herregistratie. Lees meer over welke werkzaamheden mogen meetellen naast de clientcontacturen en over het begrip bedrijfsvoering . Ook in het beoordelingskader psychotherapeuten leest welke uren u wel en niet mag meetellen.

Berekenen clientcontacturen voor zelfstandige in de GGZ

Het 'Rekenmodel vrijgevestigde op basis van het Zorgprestatiemodel' ondersteunt u bij het berekenen van het totaal aantal cliëntcontacturen (op basis van directe en indirecte uren) per jaar op basis van het aantal gedeclareerde prestaties. Het helpt u ook te bepalen of u voldoet aan de urennorm.

Werkzaamheden docenten kunnen meetellen

Sommige werkzaamheden van docenten tellen mee voor herregistratie, ook al voldoen ze niet aan de eisen. Lees meer over gelijkgestelde werkzaamheden in hoofdstuk 5 van het beoordelingskader psychotherapeuten.

Bent u gevraagd uw werkervaring te bewijzen? Kijk dan ook op de pagina Verklaring werkervaring.