BIG-registratie met een buitenlands diploma: wat vooraf gaat

Wanneer een zorgverlener met een buitenlands beroepsopleiding in Nederland aan het werk wil, dan zijn er een aantal stappen te nemen. Het BIG-register is een kwaliteitsregister en iemand kan daarom alleen een erkenning krijgen als de kennis en vaardigheden (dus het diploma) van gelijkwaardige inhoud en niveau zijn als in Nederland.

In dit bericht leggen we globaal de procedures die vooraf gaan aan een erkenning van een buitenlandsdiploma uit. Dit om uw eigen kennis hierover te vergroten of wellicht om een buitenlandse vakgenoot naar de juiste plek te kunnen wijzen. Naast erkenning hebben sommige beroepen ook een BIG-registratie nodig om het beroep in Nederland te kunnen uitoefenen.

Advieswijzer voor individueel advies

Welke procedure precies nodig is om aan te tonen dat het behaalde diploma gelijkwaardig is aan de Nederlandse maatstaven, hangt af van het land waarin het diploma is behaald, de nationaliteit en het beroep. In dit bericht worden de drie hoofdprocedures globaal uitgelegd. Op basis van deze informatie kan echter geen conclusie over individuele situaties worden getrokken. Voor individueel advies moet altijd de advieswijzer worden doorlopen.

De procedures

Voor een aantal in Europa behaalde diploma’s geldt automatische erkenning. Dit is de kortste procedure. Komt een zorgverlener met een bepaald diploma niet in aanmerking voor automatische erkenning, dan moet een vakbekwaamheidsverklaring of een erkenning van de beroepskwalificaties bij het BIG-register worden aangevraagd. Deze twee laatste procedures worden hieronder nader toegelicht.

Procedure Vakbekwaamheidsverklaring

Dit is de meest uitgebreide procedure.  Deze procedure geldt over het algemeen voor aanvragers met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat of Zwitserland. Het totale traject kan een langere periode in beslag nemen. Alle aanvragers moeten deelnemen aan de algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV-toets). Omdat het belangrijk is dat iemand de Nederlandse taal goed beheerst, is Nederlandse taalvaardigheid een belangrijk onderdeel van deze toets. Verder worden de Engelse leesvaardigheid, ICT-vaardigheden en kennis van de Nederlandse gezondheidszorg getoetst. Ook moet het diploma op echtheid worden gecontroleerd door het Nuffic.

Beroepsinhoudelijke toets voor artsen, tandartsen en verpleegkundigen

Naast de AKV-toets voor iedereen, is er nog een beroepsinhoudelijke toets voor artsen, tandartsen en verpleegkundigen. Bij verpleegkundigen is de schriftelijke toets gericht op kennis en vaardigheden. Bij artsen en tandartsen wordt de basiskennis en de klinische kennis getoetst. Vervolgens moeten zij bij proefpersonen een vaardighedentoets afleggen. Meer inhoudelijke informatie en een oefentoets zijn te vinden op de website.

Procedure Erkenning beroepskwalificaties

Deze procedure is voor diploma`s die niet automatisch erkend worden. Deze procedure geldt over het algemeen voor aanvragers met een niet automatisch erkend diploma behaald in een EU-lidstaat of Zwitserland. De aanvrager moet hiervoor een ingevuld aanvraagformulier met diverse bewijsstukken opsturen. Ook moet de zorgverlener bij de uiteindelijke aanvraag voor registratie in het BIG-register een bewijs van taalvaardigheid op het juiste niveau aanleveren.

Beoordeling door adviescommissie

Zowel bij de procedure Erkenning Beroepskwalificaties als bij de procedure Vakbekwaamheidsverklaring volgt een beoordeling door een adviescommissie (CBGV). In veel gevallen komt deze tot het besluit dat er door de buitenlandse zorgverlener nog een aanvullende opleiding of een aanpassingsstage gedaan moet worden om op het vereiste Nederlandse niveau te komen. Deze mensen worden doorverwezen naar een aantal opleidingsinstellingen waaruit zij kunnen kiezen voor het volgen van een aanvullende opleiding of een aanpassingsstage. Eindigt een procedure uiteindelijk in een negatief oordeel, dan is er altijd een persoonlijke toelichting door de zorgprofessionals die in de commissie zitten.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Omdat wij weten dat het soms als lastig wordt ervaren, organiseert het BIG-register voorlichtingsbijeenkomsten voor zorgverleners met een buitenlands diploma. Deelnemers kunnen hier vragen stellen en uitleg krijgen over de procedures,  de verplicht aan te leveren documenten en de eisen. De data van de bijeenkomsten zijn te vinden op onze website.

Vrijwillige stage en werken onder supervisie

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten wordt buitenlandse zorgverleners geadviseerd om te proberen mee te lopen met Nederlandse zorgverleners, bijvoorbeeld in de vorm van een stage. Zij kunnen zo al kennis maken met de Nederlandse zorg. Dit soort ‘stage’ is vrijwillig en geen voorwaarde voor een BIG-registratie. Ook is het soms mogelijk om te werken in het eigen beroep onder supervisie van een BIG-geregisteerde vakgenoot. Het BIG-register heeft geen rol in het regelen van dit soort werkervaringen.

Buitenlands diploma erkend en dan?

Na erkenning van het buitenlandse diploma via een van de hierboven genoemde procedures kan een zorgverlener in aanmerking komen voor een BIG-registratie. Dit geldt alleen voor de zogenoemde artikel 3-beroepen. De voorwaarden voor BIG-registratie zijn:

  • Een erkend diploma voor een van de artikel 3-beroepen;
  • Beheersing van de Nederlandse taal;
  • Geen actieve bevoegdheidsbeperking voor het betreffende beroep.

De eisen waaraan het diploma en de kennis en vaardigheden van de aanvrager moeten voldoen en die getoetst worden, liggen vast in de Wet BIG.