Beoordeling en besluit

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) is een onafhankelijke commissie die uw aanvraag beoordeelt. Nadat wij het advies van de commissie hebben ontvangen, krijgt u een bericht waarin wij vertellen welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen. Dit is het voorgenomen besluit. Hier kunt u op reageren als u het hier niet mee eens bent. Na twee weken ontvangt u het definitieve besluit.

STAP 6 - Ontvangst besluit 120x120

Het voorgenomen besluit kan positief of negatief zijn. Het kan ook voorkomen dat de commissie aangeeft dat uw diploma pas kan worden erkend nadat u succesvol een aanpassingsstage heeft gevolgd of een proeve van bekwaamheid heeft afgelegd. Ook kunt u worden uitgenodigd voor een toelichtend gesprek. 

Beoordeling

De opleidingen in Nederland zijn anders dan in het buitenland. De CBGV (Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid) beoordeelt onder andere of de gevolgde opleiding wat betreft inhoud en niveau gelijkwaardig is aan de Nederlandse opleiding van het beroep. Uw diploma wordt erkend als de inhoud van uw opleiding gelijk of bijna gelijk is aan de Nederlandse opleiding. Als de commissie dit nodig vindt, leggen wij uw diploma voor aan Nuffic of de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Beoordeelt de CBGV dat de opleiding niet gelijkwaardig is, dan bekijkt de CBGV of de verschillen zijn gecompenseerd door eventueel gevolgde vervolgopleidingen, scholing en/of werkervaring. Daarom is het belangrijk dat uw informatie over aanvullende opleidingen, gevolgde cursussen en werkervaring volledig is. Op basis hiervan adviseert de CBGV of een aanvullende opleiding, een aanpassingsstage of een proeve van vakbekwaamheid nodig is om alsnog een erkenning te krijgen.

Kenmerken van Nederlandse opleidingen

Nederlandse opleidingen hebben de volgende kenmerken:

  • Het zijn brede opleidingen. Ze zijn gericht op alle patiëntencategorieën en op alle sectoren van de zorg: preventie, thuiszorg, eerste en tweede lijn.
  • De opleidingen bereiden de studenten voor op een zelfstandige uitoefening van hun beroep. Zorgverleners werken in Nederland vaak niet in opdracht van een ander. Dit betekent dat zorgverleners zelf diagnoses en indicaties moeten kunnen stellen.
  • De opleidingen richten zich niet alleen op vaktechnische aspecten van het beroep, maar ook op vaardigheden en competenties als samenwerken, methodisch werken, evidence-based denken en professioneel gedrag.

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt onder andere uitgegaan van de bovenstaande kenmerken.

Toelichtend gesprek met de CBGV

Wordt uw aanvraag niet of niet meteen positief beoordeeld, dan bestaat de mogelijkheid dat de commissie u uitnodigt voor een toelichtend gesprek over het advies en het eventuele vervolgtraject.

Voorgenomen besluit

Nadat wij het advies van de CBGV hebben ontvangen, ontvangt u een bericht waarin wij vertellen welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen: het voorgenomen besluit.

Ook als er aan het besluit voorwaarden zijn verbonden zoals het volgen van aanvullende opleidingen, dan is dit vermeld in het voorgenomen besluit. U heeft twee weken om eventueel op dit voorgenomen besluit te reageren. Ook kunt u eventueel een zienswijzegesprek aanvragen.

Het definitieve besluit

Heeft u geen reactie gegeven op het voorgenomen besluit, dan ontvangt u na twee weken het definitieve besluit.

Het positieve besluit is uw erkenning

Heeft u een positief besluit ontvangen, dan is dit de erkenning van uw beroepskwalificaties. Bewaar dit document in dat geval dan goed.

Negatief besluit?

Heeft u een negatief besluit ontvangen, dan betekent dit dat uw diploma niet is erkend. U kunt dan niet werken in uw beroep in Nederland. Bent u het niet eens met het besluit, dan heeft u de mogelijkheid hier bezwaar tegen te maken. U heeft hier 6 weken de tijd voor. In uw besluit en op deze website staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken en hoeveel tijd u daarvoor heeft.

Vragen over het besluit?

Heeft u vragen over het besluit of wilt u weten wat u op grond van dat besluit moet doen? Neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum. Vermeld hierbij dan altijd het kenmerk dat op uw besluit staat.