Beoordeling en besluit

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) is een onafhankelijke commissie die uw aanvraag beoordeelt. Nadat wij het advies van de commissie hebben ontvangen, ontvangt u een bericht waarin wij vertellen welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen.

Het besluit kan positief of negatief zijn. Als wij van plan zijn een negatief besluit te nemen dan ontvangt u eerst nog een voorgenomen besluit. Bent u het niet eens met ons, dan heeft u 2 weken om ons dat te laten weten. Reageert u niet, dan ontvangt u na deze 2 weken ons definitieve besluit. Tegen een definitief besluit kunt u bezwaar maken.

STAP 6 - Ontvangst besluit 120x120

Het voorgenomen besluit kan positief of negatief zijn. Bent u het niet eens met het voorgenomen besluit, dan heeft u 2 weken om hierop te reageren. Reageert u niet, dan ontvangt u na deze 2 weken het definitieve besluit. Tegen een definitief besluit kunt u bezwaar maken.

Beoordeling

De beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke commissie van deskundigen: de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). De leden van deze commissie werken in de praktijk en bij opleidingsinstellingen.

De opleidingen in Nederland zijn anders dan in het buitenland. De commissie vergelijkt de gevolgde opleiding met de huidige Nederlandse opleiding. De commissie beoordeelt onder andere of de gevolgde opleiding wat betreft inhoud en niveau gelijkwaardig is aan een Nederlandse opleiding. Uw diploma wordt erkend als de kenmerken van uw opleiding gelijk of bijna gelijk zijn aan de Nederlandse opleiding.

Als dat niet zo is, dan bekijkt de commissie of de verschillen zijn gecompenseerd door een andere opleiding, scholing en/of werkervaring. Daarom is het belangrijk dat uw informatie over aanvullende opleidingen, gevolgde cursussen en werkervaring volledig is. De commissie adviseert op basis hiervan of een aanvullende opleiding / aanpassingsstage / proeve van vakbekwaamheid nodig is om alsnog een verklaring van vakbekwaamheid te krijgen.

Kenmerken van Nederlandse opleidingen

Nederlandse opleidingen hebben de volgende kenmerken:

  • Het zijn brede opleidingen. Ze zijn gericht op alle patiëntencategorieën en op alle sectoren van de zorg: preventie, thuiszorg, eerste en tweede lijn.
  • De opleidingen bereiden de studenten voor op een zelfstandige uitoefening van hun beroep. Zorgverleners werken in Nederland vaak niet in opdracht van een ander. Dat betekent dat ze zelf diagnoses en indicaties moeten kunnen stellen.
  • De opleidingen richten zich niet alleen op vaktechnische aspecten van het beroep, maar ook op vaardigheden en competenties als samenwerken, methodisch werken, evidence-based denken en professioneel gedrag.

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt onder andere uitgegaan van de bovenstaande kenmerken.

Gesprek met de Commissie

Wordt uw aanvraag niet of niet meteen positief beoordeeld, dan bestaat de mogelijkheid dat u wordt uitgenodigd voor een toelichtend gesprek met de commissie over het advies en het eventuele vervolgtraject. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er een aanvullende opleiding nodig is. Dit verschilt per beroep en per persoon. Een aanvullende opleiding kan soms wel meerdere jaren duren en zorgt dan ook voor extra kosten.

Voorgenomen besluit

Nadat wij het advies van de commissie hebben ontvangen, ontvangt u een bericht waarin wij vertellen welk besluit wij van plan zijn te gaan nemen. Als wij van plan zijn een negatief besluit te nemen dan ontvangt u eerst nog een voorgenomen besluit. Bent u het niet eens met ons voornemen om een negatief besluit te nemen over uw aanvraag? Dan heeft u 2 weken om ons dat te laten weten. Ook kunt u eventueel een zienswijzegesprek aanvragen. Reageert u niet, dan ontvangt u na deze 2 weken ons definitieve besluit. Tegen een definitief besluit kunt u bezwaar maken.

Het positieve besluit is uw verklaring

Heeft u een positief besluit ontvangen, dan is dit ook uw Verklaring van vakbekwaamheid. Bewaar dit document in dat geval dan goed. Als er voorwaarden aan het besluit zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld het volgen van aanvullende opleidingen, dan is dit ook vermeld in het besluit.

Negatief besluit?

Heeft u geen reactie gegeven op het voorgenomen negatieve besluit, dan ontvangt u na twee weken het definitieve. Een negatief besluit betekent dat uw diploma niet is erkend. U kunt dan niet werken in uw beroep in Nederland. Bent u het niet eens met het besluit, dan heeft u de mogelijkheid hier bezwaar tegen te maken. U heeft hier 6 weken de tijd voor. In uw besluit en op deze website staat uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken en hoeveel tijd u daarvoor heeft.

Vragen over het besluit?

Heeft u vragen over het besluit of wilt u weten wat u op grond van dat besluit moet doen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij dan altijd het kenmerk dat op uw besluit staat.