Overzicht bewijsstukken bij Europese diploma's

Op deze pagina vindt u een overzicht met de documenten (bewijsstukken) die u nodig heeft om met een diploma behaald binnen de EER of Zwitserland toestemming voor tijdelijk en incidentele dienstverlening aan te vragen. Ook leest u hier wanneer vertaling van de documenten noodzakelijk is en aan welke eisen deze vertaling dan moet voldoen.

Welke documenten moet iedereen aanleveren?

Alle aanvragers moeten bij het ondertekende aanvraagformulier de onderstaande documenten aanleveren:  

 • Een bewijs waaruit blijkt dat de dienstverlening tijdelijk en incidenteel is
  Dit kan bijvoorbeeld met een door de werkgever ondertekende verklaring voor wie u de tijdelijke dienstverlening verricht. Hierin moet dan worden aangegeven voor hoe lang en voor hoeveel uur u de werkzaamheden gaat verrichtenDaarnaast ondertekent u de intentieverklaring op het aanvraagformulier.

 • Een gewaarmerkt origineel diploma of een gewaarmerkte kopie van het diploma
  Een gewaarmerkte kopie is een papieren kopie van uw diploma met een inktstempel en een handtekening of paraaf van uw opleiding, of van een notaris uit een EER-lidstaat. De meeste opleidingen geven een of meer gewaarmerkte kopieën bij het originele diploma. Het aanvragen van een (nieuwe) gewaarmerkte kopie van uw diploma kan even duren.

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  Een kopie van uw paspoort, uw identiteitskaart of verblijfsvergunning. Deze hoeft niet gewaarmerkt te worden. Wel moeten alle gegevens goed zichtbaar te zijn op het document.
 • Een curriculum vitae (CV)
  Dit is een overzicht van uw opleiding(en) en werkervaring. Het CV moet al uw werkervaringen en genoten opleidingen bevatten tot het moment van deze aanvraag. Daarbij is het belangrijk dat u van elke opleiding en werkervaring aangeeft wat de start- en einddatum is. Bij uw huidige werkervaringen of opleidingen vult u heden in als einddatum. Uw CV moet naar waarheid zijn opgesteld.
 • Certificate(s) of Current Professional Status (CCPS)
  Dit is een bewijs dat u gerechtigd bent om uw beroep in een andere betrokken staat dan Nederland uit te oefenen en dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn. U moet een CCPS aanleveren van het land waar u uw diploma heeft gehaald en van de landen waar u ná het behalen van uw diploma langer dan drie maanden aanvullende stages/coschappen heeft gevolgd of gewerkt hebt in uw beroep. U moet voor elk land apart een CCPS aanleveren. Een CCPS mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Op de lijst met bevoegde autoriteiten vindt u de bij ons bekende buitenlandse organisaties waar u een CCPS of informatie hierover kunt opvragen.

Eventueel aanvullend vereiste documenten

In sommige situaties is een aanvullend gewaarmerkt certificaat nodig. Bekijk goed of een van deze zaken op u van toepassing is:

 • U bent fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch technoloog, orthopedagoog-generalist, physician assistant of psychotherapeut.
  De diploma’s van deze beroepen staan niet op lijst van Europese aangewezen diploma’s. Dit betekent dat uw diploma niet automatisch wordt erkend binnen Europa. In deze situatie moet u de volgende extra stukken aanleveren:
  • Het programma van uw gevolgde opleiding (diplomasupplement)
   Een duidelijk en compleet overzicht van het opleidingsprogramma inclusief vakkenoverzicht behorende bij het getuigschrift (diploma) van de afgeronde beroepsopleiding. Het programma moet gaan over de periode dat u de opleiding volgde en moet uw naam bevatten.
  • Bewijzen van (eventueel)gevolgde cursussen en/of trainingen
  • Bewijzen van uw werkervaring (beroepservaring uit het land van herkomst)
   Dit moet een officiële ondertekende werkgeversverklaring zijn of een andere officiële verklaring, waaruit blijkt welke werkzaamheden in welke functie u in welke periode heeft uitgeoefend. Wanneer u dit bewijs niet meestuurt, wordt eventuele praktijk- en/of beroepservaring buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van uw aanvraag.
    
 • Uw diploma staat op de lijst met een extra aantekening
  Op de lijst met aangewezen diploma's staat in de laatste kolom bij uw land, beroep en diplomatitel de aantekening of er een ‘Certificate accompanying the qualifications’ bij het diploma hoort. Heeft uw diploma deze aantekening, dan moet u dit certificaat of een gewaarmerkte kopie hiervan ook aanleveren bij de aanvraag.
   
 • Uw diplomatitel heeft een andere naam dan de naam die op de lijst van aangewezen diploma's staat, maar het betreft wel dezelfde opleiding
  U moet in deze situatie een aanvullende verklaring (‘certificate of conformity’) aanleveren. Deze situatie komt voor wanneer een opleiding bijvoorbeeld van naam is gewijzigd. Deze verklaring kunt u opvragen bij de bevoegde autoriteit op het terrein van uw beroep in het land waar u uw diploma heeft behaald. Uit de verklaring moet blijken:

  • dat uw opleiding in overeenstemming is met de minimumopleidingseisen van de EU en
  • dat uw opleidingstitel gelijkgesteld kan worden met een opleidingstitel vermeld in de lijst aangewezen diploma’s. 
    
 • Uw diploma is van vóór de referentiedatum op de lijst
  Op de lijst aangewezen diploma’s vindt u bij elk beroep in de laatste kolom een referentiedatum. Staat uw diplomatitel niet op de lijst, maar andere diplomatitels voor uw beroep wel? Dan kan het zijn dat u uw diploma voor de referentiedatum heeft behaald. Is uw diploma van vóór deze datum en bent u arts, verpleegkundige, tandarts, verloskundige of apotheker, dan komt u misschien toch in aanmerking voor automatische erkenning.

  U moet dan een 3-uit-5-verklaring aanleveren van ieder EER-land waar u gewerkt heeft in uw beroep. In de 3-uit-5-verklaring verklaart de bevoegde autoriteit dat de u, tijdens de vijf jaren voorafgaand aan de verklaring, tenminste drie opeenvolgende jaren op wettige wijze uw beroep heeft uitgeoefend. Met deze verklaring komt u alsnog in aanmerking voor automatische erkenning met directe BIG-registratie.

Vertalingen van de documenten

Als uw documenten in een andere taal zijn opgesteld dan Nederlands of Engels, moet u zowel het document in de oorspronkelijke taal als een originele vertaling toevoegen. De vertaling moet gedaan zijn door een beëdigd vertaler. Als u een kopie van de vertaling opstuurt, moet u deze laten waarmerken door de instantie die het document heeft afgegeven of een notaris die gevestigd is in een EER-lidstaat.