Werkervaring in het buitenland

Uw werkervaring in het buitenland kan meetellen voor de herregistratie in het BIG-register. Maar dit kan alleen als deze bevoegd is opgedaan. Dit betekent dat u tijdens de werkervaring geregistreerd stond in een wettelijk ingesteld register in het land waar u de werkervaring heeft opgedaan. Alleen als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie ook mee.

Verder is het belangrijk dat het niveau waarop u de werkzaamheden in het buitenland hebt uitgevoerd minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Aanleveren bewijsstukken

Bij de aanvraag van herregistratie met buitenlandse werkervaring moet u altijd bepaalde verplichte documenten (bewijsstukken) leveren. Met deze documenten toont u aan dat de werkervaring aan de wettelijke criteria voldoet . Bewaar daarom alle documenten die bijvoorbeeld iets zeggen over het aantal gewerkte uren en over het niveau en de inhoud van uw werkervaring goed. Denk aan zaken als functiebeschrijvingen en loonstroken. Verder moet u altijd een Certificate of Current Professional Status (CCPS) van elk land waar u heeft gewerkt aanleveren. Meer informatie hierover vindt u verder op deze pagina.

Advies over bewijsstukken

Nadat u uw aanvraag voor registratie heeft ingediend, ontvangt u van ons het bericht dat u bewijsstukken moet aanleveren. Bij dit bericht ontvangt u een advies over de documenten die u mogelijk zou kunnen aanleveren als bewijs.  Wilt direct al weten welke bewijsstukken u nodig heeft voor herregistratie? Doorloop dan de online tool voor een globaal advies over mogelijke bewijsstukken.  

Het Certificate of Current Professional Status (CCPS)

Als u in het buitenland werkt, moet u daar in het wettelijk (beroeps)register staan om deze werkervaring mee te mogen tellen voor herregistratie. Deze registratie geeft u aan dat u deze werkervaring bevoegd hebt opgedaan. De registratie toont u aan door een Certificate of Current Professional Status (CCPS) aan te leveren bij uw aanvraag. Dit bewijs wordt in sommige landen ook wel een Letter of Good Standing, Attest of een (Unbedenklichkeits)bescheinigung genoemd. De verklaring kunt u opvragen bij de bevoegde autoriteit van het land waar u heeft gewerkt. Bij bevoegde autoriteit kunt u denken aan een organisatie zoals het BIG-register in Nederland. De verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. In de verklaring moet staan:

  • dat u geregistreerd bent geweest tijdens uw werkzame periode;
  • de inschrijfdatum van de registratie;
  • dat u volledig bevoegd bent het beroep uit te oefenen;
  • dat er geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.

Bekijk voorbeelden: documenten/bewijsstukken die u vanuit het buitenland moet aanleveren.

Digitaal CCPS soms mogelijk

Enkele buitenlandse autoriteiten geven een CCPS af met een numerieke code of QR-code waarmee de echtheid van het document vastgesteld kan worden op de website van de uitgevende instantie. Heeft uw document een van deze vormen van codes, dan kunt u dit document digitaal aanleveren in plaats van het per post opsturen van een papieren gewaarmerkte kopie. Dit document kunt u rechtstreeks uploaden in ‘Mijn BIG-register’. Andere vormen van digitale verificatie worden niet geaccepteerd. In dat geval stuurt u een normale gewaarmerkte papieren kopie van het document per post op. 

Uitzonderingssituaties CCPS

Soms is het niet mogelijk om een CCPS aan leveren. Lees hieronder wat de uitzionderings situaties zijn en wat u dan moet doen of aanleveren.

Registratie voor uw functie of in uw situatie niet nodig:

Was u in het land waar u de afgelopen jaren heeft gewerkt niet geregistreerd terwijl er wel een wettelijk register bestaat, omdat dit bijvoorbeeld voor uw functie niet nodig was? Dan moet u een verklaring van de bevoegde autoriteit van dat land of van uw werkgever aanleveren waarin dit wordt vermeld. Hiermee toont u aan dat de werkervaring toch bevoegd is opgedaan ondanks dat u niet geregistreerd stond. Dit moet een originele verklaring of een gewaarmerkte kopie zijn. Was het bedrijf of de stichting waarvoor u werkzaam bent geweest gevestigd in Nederland? Dan hoeft u geen CCPS op te sturen.

Er wordt géén CCPS of Certificate of non-registration afgegeven

Geeft de bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening geen CCPS of Certificate of non-registration af? Dan moet u hiervan een verklaring of bevestiging van deze bevoegde autoriteit aanleveren.

Het land van uw werkervaring heeft geen wettelijk register voor uw beroep

Is er geen wettelijk register en is er dus ook geen bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening in het buitenland? Dan mogen de gewerkte uren meetellen voor herregistratie als deze binnen het deskundigheidsgebied van het uw beroep vallen en op hetzelfde niveau zijn uitgevoerd. Bij het ministerie van Volksgezondheid in het land waar u werkte kunt u opvragen of er een wettelijk register is voor uw beroep.

Houd uw digitale dossier actueel

Woont u in het buitenland? Zorg er dan voor dat u uw e-mailadres en correspondentieadres actueel houdt. Deze gegevens kunt u zelf wijzigen via uw digitale dossier in het BIG-register. Log daarvoor in met uw BIG-login via 'Mijn BIG-registratie'.