Banner ziekenhuispersoneel in gang

Nieuwsbrief BIG-register

In deze editie o.a. aandacht voor de hulp die het BIG-register biedt bij het controleren van de voorwaarden die gelden bij de inzet van voormalig artsen en verpleegkundige en het voorlopig uitstellen van herregistratie.

Maatregelen minister: voormalig verpleegkundigen en artsen mogen aan de slag en uitstel herregistratie

Vanwege de coronacrisis mogen voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen ná 1 januari 2018, bij uitzondering, weer aan de slag in de zorg zonder zich opnieuw te registreren. Dit heeft de minister voor Medische Zorg en Sport onlangs besloten. De inzet van extra personeel in de zorg is hard nodig om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden. De maatregel is sinds 18 maart van kracht en geldt tot nader order.

Kaders en voorwaarden

Voor de inzet van voormalig artsen en verpleegkundigen geldt wel een aantal kaders en voorwaarden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen zorgverleners worden ingezet die ooit door de (tucht)rechter zijn doorgehaald of bij wie een van kracht zijnde beroepsbeperkende maatregel is aangetekend.

Voormalig artsen en verpleegkundigen die weer aan het werk willen, hoeven zich niet eerst te melden bij het BIG-register. Werkgevers moeten wel een controle verrichten op de genoemde voorwaarden. Het BIG-register helpt bij deze controle. Meer informatie hierover leest u in een ander bericht in deze nieuwsbrief: 'Controleren voorwaarden inzet voormalig artsen en verpleegkundigen'.

BIG-registraties verlopen voor 1 januari 2018 voldoen niet aan de voorwaarden van de tijdelijke maatregel. Er bestaat dan de wel mogelijkheid om te werken in opdracht en onder supervisie.

Uitstel herregistratie

Daarnaast heeft de minister besloten dat de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order is uitgesteld. Dit betekent dat BIG-zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen zich op dit moment niet hoeven te herregistreren. De maatregel voorkomt dat zorgverleners die nu hard nodig zijn worden doorgehaald in het BIG-register, waardoor ze hun bevoegdheden zouden verliezen.

Extrahandenvoordezorg.nl brengt zorgverleners en zorgorganisaties samen

Op extrahandenvoordezorg.nl worden initiatieven voor extra zorgpersoneel in de coronacrisis gebundeld. Zorgmedewerkers, met en zonder verlopen BIG-registratie en zorgorganisaties kunnen zich hier melden. Via regionale contactpunten van werkgeversorganisaties wordt tijdelijke capaciteit met ervaring in de zorg gekoppeld aan zorg- en welzijnsorganisaties die daar behoefte aan hebben. 

Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uitstel herregistratie: wat betekent dit

Vanwege de huidige noodsituatie heeft de minister onlangs besloten de herregistratieverplichting voor alle artikel 3-Wet BIG-beroepen met ingang van woensdag 18 maart uit te stellen tot nader order. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie zorgverleners mogelijk worden doorgehaald en daarmee de bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen. In dit bericht vindt u informatie over wat dit mogelijk voor u betekent.

Heeft u een lopende aanvraag voor herregistratie?

 • Aanvragen die in de laatste fase van behandeling zitten en waarvan de uitkomst positief is, worden afgerond. Deze zorgverleners ontvangen op korte termijn hun positieve besluit.
 • De overige aanvragen en aanvragen waarvoor nog (extra) bewijsstukken nodig zijn, worden niet meer behandeld. Deze worden weer opgepakt zodra de herregistratieplicht weer van kracht is. Op dit moment is niet duidelijk wanneer dit is. De minister besluit hierover.
 • U krijgt van ons bericht als uw aanvraag weer wordt opgepakt. Zijn er op dat moment (aanvullende) bewijsstukken van u nodig, dan krijgt u een redelijke termijn voor het aanleveren hiervan.
 • Uw registratie wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode uw uiterste herregistratiedatum verstrijkt.
 • Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt.

Verloopt uw uiterste herregistratiedatum in de periode van uitstel*?

 • U hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen.
 • Uw registratie wordt niet doorgehaald als uw uiterste herregistratiedatum (UHD) verstrijkt. U blijft geregistreerd in het BIG-register met een tijdelijk aangepaste fictieve UHD.
 • Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvangt u hierover bericht. De minister besluit hierover.
 • U krijgt dan uiteraard een redelijke termijn voor het indienen van de aanvraag.

*Met ‘de periode van uitstel’ wordt bedoeld de periode tot aan het moment dat de minister beslist dat de herregistratieverplichting weer wordt hervat.

Ontvangt u een oproep tot herregistratie in de komende dagen?

Het kan zijn dat het uitstel van de minister en uw oproep tot herregistratie elkaar hebben gekruist. Ook in dat geval gelden de bovenste punten voor u. U hoeft geen aanvraag in te dienen.

Toch doorgehaald?

Wordt uw registratie onbedoeld toch doorgehaald, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Controleren voorwaarden inzet voormalig artsen en verpleegkundigen

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018 mogen, bij uitzondering, weer aan de slag in de zorg zonder zich opnieuw te registeren. Voor de inzet van voormalig artsen en verpleegkundigen geldt wel een aantal kaders en voorwaarden. Bent u werkgever en wilt u voormalig verpleegkundigen en/of artsen inzetten, dan moet u controleren of deze zorgverleners voldoen aan de voorwaarden.

Het BIG-register helpt bij de controle:

 • of de BIG-registratie van de voormalig zorgverlener is verlopen na 1 januari 2018;
 • of de zorgverlener ooit door de (tucht)rechter is doorgehaald of dat er een andere beroepsbeperkende maatregel is aangetekend.

In verband met de bijzondere situatie is deze controledienst ook beschikbaar in het weekend.

Hoe werkt het?

 • Maak een lijst met voormalig BIG-zorgverleners die u wilt inzetten.
 • Op de lijst zet u per zorgverlener de volgende gegevens:
  • (meisjes)achternaam en voorletters
  • geboortedatum
  • eventueel voormalig BIG-nummer
 • Vraag aan elke zorgverlener toestemming voor het uitvoeren van de controle bij het BIG-register en leg deze toestemming vast.
 • Stuur de lijst naar herregistratie@BIGregister.nl (er mogen alleen zorgverleners op de lijst staan die toestemming hebben gegeven).
 • Vermeld in de onderwerpregel: Controle voormalig BIG-geregistreerden
 • Het BIG-register controleert of de zorgverleners aan de voorwaarden voldoen en geeft dit aan op de lijst.
 • U ontvangt de lijst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen retour van het BIG-register.

Registraties verlopen vóór 1 januari 2018

Wanneer de BIG-registratie van een voormalig BIG-geregistreerde verpleegkundige of arts al langer verlopen is, dan voldoet de zorgverlener niet aan de voorwaarden van de tijdelijke maatregel. Er bestaat dan de mogelijkheid om te werken in opdracht en onder supervisie (ook wel verlengde arm constructie genoemd).

Klinisch technoloog 11e nieuwe BIG-beroep

Het beroep klinisch technoloog is sinds 1 januari 2014 een experimenteerberoep. Na een positieve evaluatie van dit experiment wordt het beroep per 1 juli 2020 als artikel 3-beroep in het BIG-register opgenomen. De klinisch technologen worden bevoegd om een aantal van de in de wet BIG genoemde zogenaamde 'voorbehouden handelingen' zelfstandig uit te voeren en mogen de wettelijke beschermde beroepstitel van klinisch technoloog gebruiken.

De beroepsvereniging (NVvTG) heeft de leden inmiddels geïnformeerd over de aankomende BIG-registratie.

Bent u klinisch technoloog, dan kunt u per 1 april 2020 een aanvraag voor BIG-registratie indienen. Om te kunnen registreren als klinisch technoloog moet u in bezit zijn van een master diploma technische geneeskunde. Op de bigregister.nl vindt u informatie over het voorbereiden van de aanvraag en het aanvragen. Lees ook in deze nieuwsbrief het bericht over de samenwerking tussen het BIG-register en het DUO-diplomaregister voor een snelle aanlevering van uw diploma.

Geregistreerd-mondhygiënist per 1 juli een tijdelijk BIG-beroep

Vanaf 1 juli 2020 wordt de geregistreerd-mondhygiënist als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen in het BIG-register. Mondhygiënisten die aan de voorwaarden voldoen kunnen per 1 april 2020 de aanvraag voor registratie indienen. Zij worden hier door de beroepsvereniging over geïnformeerd.

Bent u mondhygiënist, dan krijgt u via de beroepsvereniging een brief over de BIG-registratie. Op de bigregister.nl vindt u informatie over het voorbereiden van de aanvraag en het aanvragen. Lees ook in deze nieuwsbrief het bericht over de samenwerking tussen het BIG-register en het DUO-diplomaregister voor een snelle aanlevering van uw diploma.

Wie kan registreren als geregistreerd-mondhygiënist

Een mondhygiënist komt in aanmerking voor de (tijdelijke) BIG-registratie als deze in bezit is van:

 • een diploma van de Hbo-opleiding Mondzorgkunde, uitgereikt in het jaar 2006 of later, en
 • beschikt over een certificaat stralingsbescherming (Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde (TMS) ).

De geregistreerd-mondhygiënist mag na registratie zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen uitvoeren zoals zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Titel gebruik

Op basis van hun registratie mogen zij straks de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’, gebruiken. Om verwarring met de niet geregistreerde mondhygiënist’ zoveel mogelijk te voorkomen, mogen zij gedurende de registratieperiode de titel ‘mondhygiënist’ niet gebruiken.

Niet geregistreerde mondhygiënisten

Mondhygiënisten die na 1 juli 2020 niet in het BIG-register staan geregistreerd mogen voorbehouden handelingen alleen na een opdracht van een tandarts  of een geregistreerd-mondhygiënist uitvoeren. De titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’ mogen zij ook niet gebruiken.

BIG-register en DUO-diplomaregister werken samen

Bij de aanvraag van een BIG-registratie moet iedere aanvrager een geldig diploma aanleveren. Door de koppeling met het diplomaregister hoeven zorgverleners geen (gewaarmerkte kopie van het) diploma meer aan te leveren bij de aanvraag voor registratie. Sinds december 2019 is het BIG-register direct aangesloten op het diplomaregister. Sinds die tijd hebben al ongeveer 4.500 zorgverleners gebruik gemaakt van deze koppeling.

Hoe werkt het?

Wanneer een aanvrager met DigiD inlogt op ‘Mijn BIG-register’ wordt direct verbinding gemaakt met het diplomaregister. Staat het benodigde beroepsdiploma in het diplomaregister, dan wordt dit meteen zichtbaar in het aanvraagformulier en kan de aanvrager het juiste diploma selecteren. De tijd van het mailen van digitale uittreksels of het per post opsturen van originele papieren diploma’s is dus voor de meeste situaties voorbij. Het registratieproces is daardoor klantvriendelijker en sneller.

80% van de aanvragers

Omdat de diploma’s van sommige beroepen niet worden opgenomen in het diplomaregister is de verwachting dat ongeveer 80% van de aanvragers gebruik kan maken van deze koppeling. Zorgverlener met een diploma dat niet in het diplomaregister staat, moeten bij de aanvraag een gewaarmerkte kopie van het diploma aanleveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor GGZ-psychologen en psychotherapeuten.

Ook duurt het soms wat langer voordat een onderwijsinstelling de onderwijsresultaten doorgeeft aan DUO. Hierdoor kan het zijn dat een pas behaald diploma nog niet zichtbaar is op het moment dat de aanvraag wordt gedaan. Het kan dan zinvol zijn nog een of twee weken te wachten met aanvragen. Is wachten geen optie, dan blijft het uiteraard mogelijk om het (gewaarmerkte kopie van het) diploma per post aan te leveren.

Heeft u vragen aan het BIG-register?

In verband met de coronacrisis is onze  telefonische bereikbaarheid soms beperkt. Neem daarom bij voorkeur contact met ons op via ons contactformulier. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

De medewerkers van het BIG-register wensen alle zorgverleners in deze moeilijke tijd heel veel kracht toe en bedanken hen voor hun grote inzet!

Colofon

BIG-register

www.bigregister.nl
E-mail het BIG-register
Twitter: @BIGregister

Postbus 3173
6401 DR Heerlen