Advies over bewijsstukken herregistratie

Selectiegewijs vragen we zorgverleners die zich herregistreren om documenten aan te leveren als bewijs van hun werkervaring. Welke bewijsstukken dat zijn is afhankelijk van uw situatie. Tip: kies indien mogelijk voor het bewijs dat de meest recente werkervaring aantoont.  Gebruik de ondertaande adviestool voor advies op maat over bewijstukken.

Zie de toelichting bewijsstukken zodat u weet welke eisen gesteld worden.

In opleiding tot specialist of profielarts?

Per 17 juli 2018 moet u herregistreren op basis van werkervaring. Deze wijziging is op dit moment nog niet verwerkt in de onderstaande adviestool voor bewijstukken. Lees op de pagina specialist of profielarts in opleiding hoe u zich op basis van werkervaring kunt herregistreren.

Advies bewijsstukken herregistratie

Advies bewijsstukken herregistratie

Wilt u weten welke bewijsstukken u nodig heeft voor herregistratie? Geef aan wat uw situatie is en ontvang een globaal advies over mogelijke bewijsstukken.

Advieswijzer

Uw bewijsstukken

U bent:

Verpleegkundige


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Fysiotherapeut


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Verloskundige


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Gezondheidszorgpsycholoog


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Psychotherapeut


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Apotheker


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Tandarts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Arts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U vraagt herregistratie aan op basis van:

Werkervaring


U vraagt herregistratie aan op basis van:

Scholing


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Uw land van werkervaring:

Nederland

Nederlandse werkervaring telt alleen mee als deze is opgedaan tijdens een actieve BIG-registratie.


Uw land van werkervaring:

Nederland en buitenland

Nederlandse werkervaring:

Nederlandse werkervaring telt alleen mee als deze is opgedaan tijdens een actieve BIG-registratie.

Buitenlandse werkervaring:

Als u in het buitenland werkte, moet u daar in het wettelijk register staan. Dit moet u bewijzen door een Certificate of Current Professional Status aan te leveren van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest.

Heeft het land geen wettelijk register, dan telt ook de werkervaring zonder registratie mee. Deze werkervaring maakt u aannemelijk met een verklaring of bevestiging van de bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Het land van mijn werkervaring heeft een wettelijk register.
Wel geregistreerd: Certificate of Current Professional Status (CCPS)

Als u in het buitenland werkte, moest u daar in het wettelijk register staan. Wij vragen om een CCPS van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest. In een CCPS staat dat:

 • u volledig bevoegd bent het beroep uit te oefenen, en
 • dat er geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.

Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. De gegevens van de bevoegde autoriteiten kunt u vinden via de Nationale Contactpunten.

Niet (meer) geregistreerd: Certificate of non-registration

Was u in het land waar u de afgelopen jaren heeft gewerkt niet (meer) geregistreerd? Dan kunt u volstaan met een verklaring van de bevoegde autoriteit van dat land waarin dit is vermeld. Deze verklaring wordt vaak een Certificate of non-registration genoemd. Ook dit moet een originele verklaring of een gewaarmerkte kopie zijn.

Let op: Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Als in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee.

Géén CCPS of Certificate of non-registration mogelijk

Geeft de bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening geen CCPS of Certificate of non-registration af? Dan moet u dit aannemelijk maken met een verklaring of bevestiging van deze bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Het land van mijn werkervaring heeft geen wettelijk register

Is er geen wettelijk register ingesteld en is er dus ook geen bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening in het buitenland? Dan mogen de gewerkte uren meetellen voor herregistratie als deze binnen het deskundigheidsgebied vallen en op hetzelfde niveau zijn uitgevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid in het land waar u werkte kan aangeven of uw beroep in het land gereglementeerd is.


Uw land van werkervaring:

Buitenland

Als u in het buitenland werkte, moet u daar in het wettelijk register staan. Dit moet u bewijzen door een Certificate of Current Professional Status aan te leveren van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest.

Heeft het land geen wettelijk register, dan telt ook de werkervaring zonder registratie mee. Deze werkervaring maakt u aannemelijk met een verklaring of bevestiging van de bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.


Uw dienstverband:

Loondienst


Uw dienstverband:

Zelfstandig beroepsbeoefenaar


Uw bewijsstuk(ken) moet(en) per gewerkte periode alle onderstaande criteria aantonen. Soms zijn de criteria voor een periode te bewijzen via in één bewijsstuk. Soms moeten hiervoor meerdere documenten worden aangeleverd.

De criteria:

 • de start- en einddatum per gewerkte periode;
 • hoeveel uur u per periode heeft gewerkt;
 • in welke functie u per periode bent aangesteld;
 • welke werkzaamheden u per periode heeft verricht;
 • op welk niveau u deze werkzaamheden heeft uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden mogen worden gerekend tot het deskundigheidsgebied;
 • welke werkzaamheden vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen).

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • werkgeversverklaring. Hiermee regelt u het bewijs voor alle criteria voor een periode in een keer. Laat het sjabloon werkgeversverklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe;
 • een arbeidscontract(en) of aanstellingsbesluit(en);
 • eén of meerdere loonstroken;
 • een officiële functiebeschrijving(en);
 • jaaropgave(n).

Let op! is uw functiebenaming niet gelijk aan het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt? Kijk dan in het beoordelingskader https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten voor een uitleg over specifieke werkzaamheden per deskundigheidsgebied.

U werkt als:

Docent of praktijkopleider


Werkzaamheden van (praktijk)docenten tellen mee als ze aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register, en de docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals: praktijkvoeringen, beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek horen daar niet bij,

of

 • De docent geeft les in de kernvakken van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel in de zin van artikel 14 van de Wet BIG, of een van de Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die zijn erkend door het College Zorg Opleidingen.

Voor beide voorwaarden geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register.

Werkzaamheden van (praktijk)docenten tellen mee als ze aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register, en de docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals: praktijkvoeringen, beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek horen daar niet bij.

Voor de voorwaarde geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • verklaring van een accountant of administratiekantoor waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet
 • verklaring van een opdrachtgever/maatschaplid waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet

U werkt als:

Teamleider, leidinggevende, coördinator of manager


Als u uitvoerende zorgverleners aanstuurt, superviseert of hun werkzaamheden direct coördineert kan dit worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. de uitgevoerde werkzaamheden door uw medewerkers hebben direct te maken met zorg voor personen, en
 2. de werkzaamheden die worden aangestuurd, gecoördineerd of gesuperviseerd horen bij het beroep waarmee de leidinggevende, coördinator of supervisor is ingeschreven in het BIG-register.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • verklaring van een accountant of administratiekantoor waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet
 • verklaring van een opdrachtgever/maatschaplid waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet

U werkt als:

Promovendus


Als bewijs van de aanstelling als promovendus geldt bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of een verklaring van de promotor onder opgave van:

 • de naam van de instelling waar het promotieonderzoek wordt uitgevoerd;
 • de naam, geboortedatum en BIG-nummer van de promovendus;
 • de datum aanvang van het promotieonderzoek;
 • de verwachtte promotiedatum (einddatum);
 • een kopie van het goedgekeurde promotieonderzoeksvoorstel;
 • het aantal uur per week;
 • de naam van de promotor en de universiteit waaraan de promotor is verbonden.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U werkt als:

Profielarts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Een recente verklaring die opgevraagd kan worden bij de registratiecommissie geneeskundig specialisten (RGS). Let op: voor het profiel Arts Beleid en Advies KNMG volstaat een bewijs van inschrijving in het profielregister niet. U kunt dan bewijs van werkervaring opsturen.

U werkt als:

PGB-zorgverlener


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Een PGB-zorgovereenkomst

U werkt als:

Vrijwilliger


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Verklaring van de vrijwilligersorganisatie
 • Verklaring van de huisarts
 • Vrijwilligersovereenkomst

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Direct uw aanvraag doen?

Log in met uw DigiD