Advies over bewijsstukken

Selectiegewijs vragen we zorgverleners die zich herregistreren om documenten aan te leveren als bewijs van hun werkervaring. Welke bewijsstukken dat zijn is afhankelijk van uw situatie. Tip: kies indien mogelijk voor het bewijs dat de meest recente werkervaring aantoont.  Gebruik de onderstaande adviestool voor advies op maat over bewijsstukken.

Zie de toelichting bewijsstukken zodat u weet welke eisen gesteld worden.

Advies bewijsstukken herregistratie

Wilt u weten welke bewijsstukken u nodig heeft voor herregistratie? Geef aan wat uw situatie is en ontvang een globaal advies over mogelijke bewijsstukken.

Advieswijzer

Uw bewijsstukken

U bent:

Verpleegkundige


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Fysiotherapeut


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Verloskundige


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Gezondheidszorgpsycholoog


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Psychotherapeut


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

U bent:

Apotheker


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Tandarts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U bent:

Arts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U vraagt herregistratie aan op basis van:

Werkervaring


U vraagt herregistratie aan op basis van:

Scholing


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • HBO-V diploma. (Let op: de diplomadatum van het HBO-V diploma bepaalt uw nieuwe uiterste herregistratiedatum)
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat
 • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat

Uw land van werkervaring:

Nederland

Nederlandse werkervaring telt alleen mee als deze is opgedaan tijdens een actieve BIG-registratie.


Uw land van werkervaring:

Nederland en buitenland

Nederlandse werkervaring:

Nederlandse werkervaring telt alleen mee als deze is opgedaan tijdens een actieve BIG-registratie.

Buitenlandse werkervaring:

Als u in het buitenland werkte, moet u daar in het wettelijk register staan. Dit moet u bewijzen door een Certificate of Current Professional Status aan te leveren van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest.

Heeft het land geen wettelijk register, dan telt ook de werkervaring zonder registratie mee. Deze werkervaring maakt u aannemelijk met een verklaring of bevestiging van de bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Het land van mijn werkervaring heeft een wettelijk register.
Wel geregistreerd: Certificate of Current Professional Status (CCPS)

Als u in het buitenland werkte, moest u daar in het wettelijk register staan. Wij vragen om een CCPS van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest. In een CCPS staat dat:

 • u volledig bevoegd bent het beroep uit te oefenen, en
 • dat er geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.

Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn.

Niet (meer) geregistreerd: Certificate of non-registration

Was u in het land waar u de afgelopen jaren heeft gewerkt niet (meer) geregistreerd? Dan kunt u volstaan met een verklaring van de bevoegde autoriteit van dat land waarin dit is vermeld. Deze verklaring wordt vaak een Certificate of non-registration genoemd. Ook dit moet een originele verklaring of een gewaarmerkte kopie zijn.

Let op: Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Als in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee.

Géén CCPS of Certificate of non-registration mogelijk

Geeft de bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening geen CCPS of Certificate of non-registration af? Dan moet u dit aannemelijk maken met een verklaring of bevestiging van deze bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Het land van mijn werkervaring heeft geen wettelijk register

Is er geen wettelijk register ingesteld en is er dus ook geen bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening in het buitenland? Dan mogen de gewerkte uren meetellen voor herregistratie als deze binnen het deskundigheidsgebied vallen en op hetzelfde niveau zijn uitgevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid in het land waar u werkte kan aangeven of uw beroep in het land gereglementeerd is.


Uw land van werkervaring:

Buitenland

Als u in het buitenland werkte, moet u daar in het wettelijk register staan. Dit moet u bewijzen door een Certificate of Current Professional Status aan te leveren van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest.

Heeft het land geen wettelijk register, dan telt ook de werkervaring zonder registratie mee. Deze werkervaring maakt u aannemelijk met een verklaring of bevestiging van de bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Het land van mijn werkervaring heeft een wettelijk register.
Wel geregistreerd: Certificate of Current Professional Status (CCPS)

Als u in het buitenland werkte, moest u daar in het wettelijk register staan. Wij vragen om een CCPS van de bevoegde autoriteit van het land waar u werkzaam bent geweest. In een CCPS staat dat:

 • u volledig bevoegd bent het beroep uit te oefenen, en
 • dat er geen bevoegdheidsbeperkingen tegen u van kracht zijn.

Deze verklaring mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn.

Niet (meer) geregistreerd: Certificate of non-registration

Was u in het land waar u de afgelopen jaren heeft gewerkt niet (meer) geregistreerd? Dan kunt u volstaan met een verklaring van de bevoegde autoriteit van dat land waarin dit is vermeld. Deze verklaring wordt vaak een Certificate of non-registration genoemd. Ook dit moet een originele verklaring of een gewaarmerkte kopie zijn.

Let op: Werkervaring telt alleen mee wanneer deze is opgedaan tijdens een actieve registratie in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Als in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee.

Géén CCPS of Certificate of non-registration mogelijk

Geeft de bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening geen CCPS of Certificate of non-registration af? Dan moet u dit aannemelijk maken met een verklaring of bevestiging van deze bevoegde autoriteit. Kijk daarnaast goed of het niveau waarop u werkte minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Het land van mijn werkervaring heeft geen wettelijk register

Is er geen wettelijk register ingesteld en is er dus ook geen bevoegde autoriteit op het terrein van de beroepsuitoefening in het buitenland? Dan mogen de gewerkte uren meetellen voor herregistratie als deze binnen het deskundigheidsgebied vallen en op hetzelfde niveau zijn uitgevoerd. Het ministerie van Volksgezondheid in het land waar u werkte kan aangeven of uw beroep in het land gereglementeerd is.


Uw dienstverband:

Loondienst


Uw dienstverband:

Zelfstandig beroepsbeoefenaar


Uw bewijsstuk(ken) moet(en) per gewerkte periode alle onderstaande criteria aantonen. Soms zijn de criteria voor een periode te bewijzen via in één bewijsstuk. Soms moeten hiervoor meerdere documenten worden aangeleverd.

De criteria:

 • de start- en einddatum per gewerkte periode;
 • hoeveel uur u per periode heeft gewerkt;
 • in welke functie u per periode bent aangesteld;
 • welke werkzaamheden u per periode heeft verricht;
 • op welk niveau u deze werkzaamheden heeft uitgevoerd;
 • welke werkzaamheden mogen worden gerekend tot het deskundigheidsgebied;
 • welke werkzaamheden vallen onder het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (het leveren van gezondheidszorg aan individuele personen).

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • werkgeversverklaring. Hiermee regelt u het bewijs voor alle criteria voor een periode in een keer. Laat het sjabloon werkgeversverklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever en voeg een functiebeschrijving als bijlage toe;
 • een arbeidscontract(en) of aanstellingsbesluit(en);
 • eén of meerdere loonstroken;
 • een officiële functiebeschrijving(en);
 • jaaropgave(n).

Let op! is uw functiebenaming niet gelijk aan het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt? Kijk dan in het beoordelingskader https://www.bigregister.nl/herregistratie/documenten voor een uitleg over specifieke werkzaamheden per deskundigheidsgebied.

U werkt als:

Docent of praktijkopleider


Werkzaamheden van (praktijk)docenten tellen mee als ze aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register, en de docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals: praktijkvoeringen, beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek horen daar niet bij,

of

 • De docent geeft les in de kernvakken van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel in de zin van artikel 14 van de Wet BIG, of een van de Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die zijn erkend door het College Zorg Opleidingen.

Voor beide voorwaarden geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register.

Werkzaamheden van (praktijk)docenten tellen mee als ze aan de volgende voorwaarde voldoen:

 • De opleiding wordt gegeven aan een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register, en de docent geeft les in centrale vakgebieden van de opleiding. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals: praktijkvoeringen, beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek horen daar niet bij.

Voor de voorwaarde geldt dat de opleiding waaraan lesgegeven wordt in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • verklaring van een accountant of administratiekantoor waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet
 • verklaring van een opdrachtgever/maatschaplid waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet

U werkt als:

Teamleider, leidinggevende, coördinator of manager


Als u uitvoerende zorgverleners aanstuurt, superviseert of hun werkzaamheden direct coördineert kan dit worden gezien als werkend in de individuele gezondheidszorg. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. de uitgevoerde werkzaamheden door uw medewerkers hebben direct te maken met zorg voor personen, en
 2. de werkzaamheden die worden aangestuurd, gecoördineerd of gesuperviseerd horen bij het beroep waarmee de leidinggevende, coördinator of supervisor is ingeschreven in het BIG-register.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • verklaring van een accountant of administratiekantoor waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet
 • verklaring van een opdrachtgever/maatschaplid waaruit blijkt dat u aan bovenstaande criteria voldoet

U werkt als:

Promovendus


Als bewijs van de aanstelling als promovendus geldt bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of een verklaring van de promotor onder opgave van:

 • de naam van de instelling waar het promotieonderzoek wordt uitgevoerd;
 • de naam, geboortedatum en BIG-nummer van de promovendus;
 • de datum aanvang van het promotieonderzoek;
 • de verwachtte promotiedatum (einddatum);
 • een kopie van het goedgekeurde promotieonderzoeksvoorstel;
 • het aantal uur per week;
 • de naam van de promotor en de universiteit waaraan de promotor is verbonden.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

U werkt als:

Profielarts


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken):

 • Inschrijving in het profielregister.

Wij controleren uw registratie rechtstreeks in het profielregister van de KNMG.

Uitzonderingen

Inschrijving in het profielregister geldt niet als bewijsstuk als:

 1. U ingeschreven staat met het profiel ‘beleid en advies KNMG’;
 2. er sprake is van een werkonderbreking van twee jaar of meer;
 3. er sprake is van gelijkgestelde werkervaring.

In deze situaties moet u de opgedane werkervaring zelf met andere bewijsstukken te onderbouwen. Deze bewijsstuk(ken) moet(en) aantonen dat u minimaal 2080 uren werkzaamheden hebt uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (individuele gezondheidszorg).

Mogelijke bewijsstukken zijn dan:

 • een ingevulde werkgeversverklaring
 • een arbeidscontract of aanstellingsbesluit inclusief eventuele wijzigingen;
 • een loonstrook waarop de contractuele uren staan vermeld.

Let op! Alleen de uren werkervaring van na de werkonderbreking mogen meegeteld worden voor herregistratie.

U werkt als:

Specialist in opleiding


Registratie in een relevant opleidingsregister, betekent dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep. De inschrijving in het opleidingsregister is in de meeste situatie`s het bewijs dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie.

Mogelijke bewijsstukken

 • Inschrijving in het opleidingenregister.
Gezondheidszorgpsychologen, apothekers en verpleegkundigen

Wij controleren uw registratie rechtstreeks in het opleidingsregister. U hoeft niets op te sturen.

Orthodontisten en kaakchirurgen (MKA) in opleiding

U moet een actuele kopie van het inschrijvingsbewijs in het opleidingenregister opsturen. U kunt dit opvragen bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Uitzonderingen

Bewijs van inschrijving geldt niet als bewijsstuk als:

 • er is sprake van gelijkgestelde werkzaamheden
 • er is sprake van een werkonderbreking van twee jaar of meer.

In deze situaties moet u de opgedane werkervaring zelf met andere bewijsstukken te onderbouwen. Deze bewijsstuk(ken) moet(en) aantonen dat u minimaal 2080 uren werkzaamheden hebt uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (individuele gezondheidszorg).

Mogelijke bewijsstukken zijn dan:

 • een ingevulde werkgeversverklaring
 • een arbeidscontract of aanstellingsbesluit inclusief eventuele wijzigingen;
 • een loonstrook waarop de contractuele uren staan vermeld.

Let op! Alleen de uren werkervaring van na de werkonderbreking mogen meegeteld worden voor herregistratie.

U werkt als:

Profielarts in opleiding of specialist in opleiding


Registratie in een relevant opleidingsregister, betekent dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep. De inschrijving in het opleidingsregister is in de meeste situatie het bewijs dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie.

Mogelijke bewijsstukken

 • Inschrijving in het opleidingenregister.
Specialisten en profielartsen

Rechtstreekse controle in het opleidingsregister door BIG-register. U hoeft niets op te sturen.

Kaakchirurgen (MKA) in opleiding

U stuurt een actuele kopie van het inschrijvingsbewijs in het opleidingenregister op als bewijsstuk. U kunt dit opvragen bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Uitzonderingen

Bewijs van inschrijving geldt niet als bewijsstuk als:

 • u bent profielarts in opleiding met het profiel “beleid en advies KNMG”
 • er is sprake van gelijkgestelde werkzaamheden
 • er is sprake van een werkonderbreking van twee jaar of meer.

In deze situaties moet u de opgedane werkervaring zelf met andere bewijsstukken onderbouwen. Deze bewijsstuk(ken) moet(en) aantonen dat u minimaal 2080 uren werkzaamheden hebt uitgevoerd die zijn gericht op het bevorderen, bewaken of beoordelen van de gezondheid van een persoon (individuele gezondheidszorg).

Mogelijke bewijsstukken zijn dan:

 • een ingevulde werkgeversverklaring met functieomschrijving;
 • een arbeidscontract of aanstellingsbesluit inclusief eventuele wijzigingen;
 • een loonstrook waarop de contractuele uren staan vermeld.

Let op! Alleen de uren werkervaring van na de werkonderbreking mogen meegeteld worden voor herregistratie.

U werkt als:

PGB-zorgverlener


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Een PGB-zorgovereenkomst

U werkt als:

Vrijwilliger


Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

 • Verklaring van de vrijwilligersorganisatie
 • Verklaring van de huisarts
 • Vrijwilligersovereenkomst

U werkt als:

Onderzoeker


Onderzoek wordt niet gerekend tot individuele gezondheidszorg. Als er sprake is van onderzoek waarbij proefpersonen betrokken zijn, mogen werkzaamheden onder voorwaarden (gedeeltelijk) wel worden meegerekend.

Deze voorwaarden zijn:
 • er moet sprake zijn van proefpersonen bij het onderzoek;
 • deze personen worden individueel begeleid door de zorgverlener;
 • de zorgverlener moet de gezondheidstoestand van de proefpersonen bewaken en zo nodig actie ondernemen en/of de zorgverlener voert voorbehouden handelingen uit in de vorm van het afnemen van bloed ten behoeve van geneesmiddelenbereiding of transfusie of in de vorm van het wegnemen van weefsel bij overledenen;
 • er is sprake van relevant promotieonderzoek dat past binnen het deskundigheidsgebied van het beroep of daar voldoende raakvlakken mee heeft.

Let op! Bent u aangesteld als onderzoeker, maar voert u promotiewerkzaamheden uit, dan kiest u het onderdeel promovendus in deze adviestool voor advies over bewijsstukken.

Mogelijke bewijsstukken:

 • Kopie van het oordeel over het onderzoek van een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) aangevuld met een werkgeversverklaring en een functiebeschrijving waaruit blijkt dat voor het onderzoek de BIG-registratie nodig is.
 • Kopie van het oordeel over het onderzoek van een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC/CCMO) aangevuld met een verklaring van de eindverantwoordelijke van het onderzoeksproject waarin per periode het aantal uur wordt aangegeven dat de zorgverlener binnen het onderzoek bezig is met het individueel begeleiden van proefpersonen en het uitvoeren van de hierboven genoemde handelingen.

Mogelijk(e) bewijsstuk(ken) die u kunt opsturen:

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Als een rechtstreekse uitdraai niet mogelijk is kunt u bijvoorbeeld ook printscreens maken. Hierop moet de naam van het systeem, uw naam, de periode, de behandeling en de gewerkte uren zichtbaar zijn. Een uitdraai in Excel is niet toegestaan. U kunt ook contact opnemen met uw softwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken.

Direct uw aanvraag doen?

Log in met uw DigiD