Wijzigingen tuchtrecht

Per 1 april zijn er een aantal zaken veranderd op het gebied van het tuchtrecht. Zo verandert de publicatieplicht bij niet-beroepsbeperkende maatregelen en kan er aan een beroepsbeoefenaar een breed beroepsverbod worden opgelegd. Verder is het voor de IGJ mogelijk om direct in te grijpen bij patiëntgevaar en kan een vrijwillige doorhaling (doorhaling op eigen verzoek) niet meer voorkomen dat een tuchtmaatregel openbaar wordt gemaakt.

Wijziging publicatieplicht van berispingen en boetes

Deze publicaties werden ervaren als disproportioneel. Het is vanaf 1 april aan de tuchtrechter om bij niet-beroepsbeperkende maatregelen, zoals berispingen en boetes, te bepalen of de maatregel gepubliceerd moet worden. De tuchtrechter maakt daarbij een inschatting of het privacybelang van de zorgverlener moet wijken voor het algemene belang van openbaarheid.

Breed beroepsverbod

Het tuchtcollege kan een beroepsbeoefenaar die een ernstig gevaar vormt voor patiënten straks een breed beroepsverbod opleggen. Dit betekent dat de zorgverlener zijn of haar beroep niet meer mag uitoefen en daarnaast ook ook op geen enkele andere manier meer werkzaam mag zijn in de individuele gezondheidszorg. Lees ook het bericht hierover op rijksoverheid.nl.

De IGJ krijgt de bevoegdheid om direct in te grijpen bij patiëntgevaar

De IGJ kan hiervoor een “Last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten” (LOB) gaan opleggen. Dit betekent dat de inspectie bij zeer ernstige risico`s een beroepsbeoefenaar in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter direct op non-actief kan stellen. Een LOB wordt aangetekend in het BIG-register en openbaar gemaakt..

Doorhaling op eigen verzoek voorkomt openbaarmaking maatregel niet meer

De aantekening van een maatregel wordt vanaf 1 april ook geplaatst bij een beroepsbeoefenaar die niet langer is ingeschreven in het BIG-register. Dit blijft voor een bepaalde tijd zichtbaar in het BIG-register.

Informatie-uitwisseling met derde landen

Vanaf 1 april kan de minister besluiten landen die geen lid zijn van de EU (derdelanden) te informeren over een bevoegdheidbeperking of -verbod. Hierbij wordt altijd het belang van de betrokkene afgewogen tegen het belang van de bescherming van de volksgezondheid in deze landen.

Overnemen maatregelen BES in Nederland

Ook kan de minister vanaf 1 april beperkende of voorwaardelijke maatregelen die zijn opgelegd op grond van de Wet medisch tuchtrecht BES opnemen (aantekenen) in het BIG-register.

Wet BIG ook van toepassing op cosmetische handelingen.

Dit betekent dat handelingen zoals injecteren of chirurgische ingrepen alleen gedaan mogen worden door artsen die geregistreerd staan in het BIG-register, ongeacht of een behandeling met een medisch of cosmetisch doel plaatsvindt.

Overige wijzigingen tuchtrecht

Op de website van de tuchtcolleges is ook informatie te vinden over wijzingen binnen het tuchtrecht. Zo is o.a. het betalen van griffierecht voor klagers ingevoerd en is er een onafhankelijke tuchtklachtfunctionaris die klagers gaat helpen de tuchtklacht te formuleren.