Herregistratie door zorgverleners

 1. Wat is mijn herregistratiedatum?
 2. Is uitstel van herregistratie mogelijk?
 3. Ik heb voor mijn herregistratie een besluit tot doorhalen ontvangen. Wat nu?
 4. Wat als ik vóór mijn uiterste herregistratiedatum nog geen definitief besluit over mijn herregistratie heb ontvangen?
 5. Ik wil niet herregistreren. Wat moet ik doen?
 6. Wat als ik mij niet herregistreer, of als ik niet aan de voorwaarden voldoe?
 7. Hoe zijn de kosten voor herregistratie opgebouwd?
 8. Ik werk in het buitenland. Hoe zit het met mijn herregistratie?
 9. Ik heb geen DigiD. Hoe kan ik mij herregistreren in het BIG-register?
 10. Wanneer moet ik bewijsstukken opsturen?
 11. Ik werk in een ander beroep dan waarvoor ik ben ingeschreven in het BIG-register. Hoe kan ik mij herregistreren?
 12. Ik ben werkzaam in meerdere beroepen. Hoe moet ik mijn herregistratie regelen?
 13. Ik werk in loondienst. Welke uren tellen wel en niet mee voor herregistratie?
 14. Ik werk als zelfstandig gevestigde. Welke uren tellen wel en niet mee voor herregistratie?
 15. Moet ik mij als specialist herregistreren in het BIG-register?
 16. Hoe kan ik mij herregistreren als ik geen specialist meer ben?
 17. Hoe kan ik mij herregistreren als ik in opleiding ben tot specialist?
 18. Tellen mijn werkzaamheden als docent mee?
 19. Wat als ik niet de hele periode heb gewerkt?
 20. Moet ik alle (voorbehouden) handelingen uitvoeren voor herregistratie?
 21. Ik ben verpleegkundige en op basis van een MBO-diploma geregistreerd in het BIG-register. Nu heb ik een HBO-V diploma behaald (Bachelor of Nursing). Kan ik mij op basis van dit diploma herregistreren?
 22. Ik heb mijn aanvraagformulier verkeerd ingevuld. Wat moet ik doen?
 23. Waarom wordt mijn nieuwe uiterste herregistratiedatum niet automatisch verschoven naar 5 jaar na mijn huidige uiterste herregistratiedatum als ik mij eerder herregistreer?
 1. Wat is mijn herregistratiedatum?

  U bent geregistreerd in het BIG-register met een Nederlands diploma

  • Fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen: 5 jaar na datum diploma.
  Is uw diploma ouder dan 5 jaar? Dan kunt u uw uiterste herregistratiedatum raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’).
  • Apothekers, tandartsen, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten: 5 jaar na datum diploma.

  Met een diploma dat is afgegeven vóór 1 januari 2012 geldt 31 december 2016 als uiterste herregistratiedatum

  • Artsen: 5 jaar na datum diploma.

  Artsen krijgen 1 jaar uitstel voor herregistratie. Dat betekent dat diploma’s die zijn afgegeven vóór 1 januari 2013 als uiterste herregistratiedatum 31 december 2017 krijgen. Wilt u nu al een aanvraag voor herregistratie doen? Neem dan contact op met de BIG-informatielijn.

  U bent geregistreerd in het BIG-register met een buitenlands diploma

  • Verloskundigen en verpleegkundigen met een automatisch te erkennen diploma: 5 jaar na datum diploma.

  Is uw diploma ouder dan 5 jaar? Dan kunt u uw uiterste herregistratiedatum raadplegen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’).

  • Apothekers en tandartsen met een automatisch te erkennen diploma: 5 jaar na datum diploma.

  Met een diploma dat is afgegeven vóór 1 januari 2012 geldt 31 december 2016 als uiterste herregistratiedatum.

  • Artsen met een automatisch te erkennen diploma: 5 jaar na datum diploma.

  Artsen krijgen 1 jaar uitstel voor herregistratie. Dat betekent dat diploma’s die zijn afgegeven vóór 1 januari 2013 als uiterste herregistratiedatum 31 december 2017 krijgen. Wilt u nu al een aanvraag voor herregistratie doen? Neem dan contact op met de BIG-informatielijn.

  U bent nog niet geregistreerd en heeft een diploma jonger dan 5 jaar

  U kunt zich laten registreren zonder aan de eisen van herregistratie te voldoen bij deze registratie. 5 jaar na datum diploma moet u zich wel herregistreren en voldoen aan de gestelde eisen. Als u een aanvraag registratie doet met een diploma dat tussen de 4 en 5 jaar oud is, dan krijgt u de keuze om gelijk aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Een voordeel hiervan is dat u maar één keer €85 hoeft te betalen. Als u voldoet aan de gestelde eisen wordt uw uiterste herregistratiedatum bepaald door de dag waarop u het besluit tot inschrijving ontvangt plus 5 jaar. Als u kiest om alleen te registreren op basis van uw diploma, en daarmee (nog) niet aan de herregistratie-eisen voldoet, wordt de uiterste herregistratiedatum bepaald op basis van uw diplomadatum. U heeft dan tot deze datum de tijd om nog aan de eisen voor herregistratie te voldoen. Dit betekent wel dat u 2 keer een aanvraag moet doen en dus ook 2 keer moet betalen.

  U bent nog niet geregistreerd en heeft een diploma ouder dan 5 jaar 

  U moet bij uw aanvraag voor registratie meteen voldoen aan de eisen voor herregistratie. Uw uiterste datum wordt bepaald door de dag waarop u het besluit tot inschrijving ontvangt plus 5 jaar.

  U bent nog niet geregistreerd in het BIG-register en heeft een erkenning beroepskwalificatie of een verklaring vakbekwaamheid

  • Erkenning beroepskwalificatie of een verklaring vakbekwaamheid: vijf jaar na datum afgifte erkenning beroepskwalificatie of datum afgifte verklaring van vakbekwaamheid.

  Zorgverleners die een BIG-registratie aanvragen op basis van een verklaring van vakbekwaamheid worden soms in eerste instantie ‘geclausuleerd’ ingeschreven. Dat betekent dat zij aan voorwaarden moeten voldoen om een ‘ongeclausuleerde inschrijving’ te krijgen. De werkzaamheden tijdens een geclausuleerde registratie mogen meetellen voor herregistratie als de zorgverlener functioneel zelfstandig mag werken in het beroep. Dit wordt per geval beoordeeld aan de hand van aangeleverde bewijsstukken. De uiterste herregistratiedatum is gelijk aan 5 jaar na datum afgifte verklaring van vakbekwaamheid.


   

  Naar boven
 2. Is uitstel van herregistratie mogelijk?

  Nee, uitstel van herregistratie is niet mogelijk.  De termijn voor herregistratie is wettelijk bepaald en al langer bekend. Het BIG-register kan niet van de wettelijke bepalingen afwijken om uitstel te verlenen.  

  Naar boven
 3. Ik heb voor mijn herregistratie een besluit tot doorhalen ontvangen. Wat nu?

  Afhankelijk van uw situatie zoals omschreven in het besluit heeft u nog 6 weken de tijd om:
  • uw aanvraag herregistratie in te dienen, of 
  • alsnog aan de criteria voor herregistratie te voldoen, of
  • bezwaar tegen het besluit in te dienen.
  Als u niets doet wordt uw BIG-registratie doorgehaald. U staat dan niet meer in het BIG-register ingeschreven. De rechten en plichten van het beroep waarmee u stond ingeschreven zijn niet meer van toepassing. U mag uw beroepstitel zonder BIG-registratie alleen nog gebruiken als u in uw communicatie hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.
  Naar boven
 4. Wat als ik vóór mijn uiterste herregistratiedatum nog geen definitief besluit over mijn herregistratie heb ontvangen?

  Als wij vóór uw uiterste herregistratiedatum een aanvraag voor herregistratie van u hebben ontvangen, dan loopt de procedure. Zolang de procedure loopt houdt u uw registratie in het BIG-register. Als wij tussentijds aanvullende informatie van u nodig hebben nemen wij via e-mail contact met u op. Houd uw contactgegevens actueel via ‘Mijn registratie’.

  Naar boven
 5. Ik wil niet herregistreren. Wat moet ik doen?

  U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: 

  1. U doet niets. U ontvangt dan automatisch nog 2 brieven van het BIG-register waarvan de laatste brief het definitieve besluit is dat u niet bent geherregistreerd en uw registratie direct na uw uiterste herregistratiedatum in het BIG-register wordt doorgehaald.
  2. U logt bij ‘uw registratie’ in met uw Digid of BIG-login. Klikt u op ‘aanvraag herregistratie’. U ziet de mogelijkheid ‘ik wil niet herregistreren’. Als u hier de vragen invult dan krijgt u een e-mail met daarin de bevestiging dat wij uw registratie direct na uw uiterste herregistratiedatum doorhalen.
  3. U stuurt een brief met het verzoek uitgeschreven te worden uit het BIG-register. U ontvangt dan een schriftelijke bevestiging van uw uitschrijving. Vermeld in de brief uw naam, geboortedatum en BIG-nummer. Het is van belang dat u deze brief ondertekent met uw handtekening. Stuur uw brief naar:
   BIG-register
   Postbus 3173
   6401 DR HEERLEN             

  Naar boven
 6. Wat als ik mij niet herregistreer, of als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

  Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria, dan wordt uw inschrijving doorgehaald. Dit betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent  dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze  beroepstitel.

  Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent.

  Opnieuw inschrijven na doorhaling? Als uw inschrijving is doorgehaald omdat u niet aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan is opnieuw inschrijven mogelijk. Voor opnieuw inschrijven gelden dezelfde criteria als voor herregistratie.

  Naar boven
 7. Hoe zijn de kosten voor herregistratie opgebouwd?

  De totale kosten voor herregistratie zijn € 85. Hiervan is €65,-voor de afhandeling van uw aanvraag en €20,- voor uw registratieperiode van 5 jaar. Het tarief van € 85 ligt vast in de Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

  In de volgende gevallen krijgt u €20,- teruggestort op uw rekening:

  • als uw aanvraag herregistratie niet in behandeling wordt genomen, of

  • als uw aanvraag herregistratie wordt afgewezen, of

  • als u uw aanvraag herregistratie intrekt (voordat wij u een besluit over uw herregistratie hebben verzonden).

  Naar boven
 8. Ik werk in het buitenland. Hoe zit het met mijn herregistratie?

  De Wet BIG is een Nederlandse wet. BIG-registratie is over het algemeen alleen nodig als u in Nederland werkt. Komt u in de toekomst weer terug naar Nederland om te werken? Dan kunt u zich weer registreren in het BIG-register. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als nu.

  Wilt u zich toch herregistreren? Neem dan contact op met het BIG-register. Uw werkervaring in het buitenland telt mee voor de herregistratie in het BIG-register. Het is  belangrijk dat u goed kijkt of het niveau waarop u de werkzaamheden in het buitenland hebt uitgevoerd minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding. Bewaar uw bewijsstukken (PDF | 296kb) goed. Woont u in het buitenland? Zorg er dan voor dat u uw e-mailadres en woon- en correspondentieadres actueel houdt. Deze gegevens kunt u zelf wijzigen via uw digitale dossier in het BIG-register (log in met DigiD of BIG-login via ‘Mijn registratie’).

  Let op: werkervaring telt alleen mee als u tijdens de werkervaring geregistreerd was in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Dit geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse werkervaring. Als in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee.

  Naar boven
 9. Ik heb geen DigiD. Hoe kan ik mij herregistreren in het BIG-register?

  Als u in het buitenland woont kunt u een BIG-login aanvragen.Naar boven
 10. Wanneer moet ik bewijsstukken opsturen?

  Het BIG-register controleert de aanvragen voor herregistratie steekproefsgewijs. Als u in de steekproef zit, ontvangt u van ons een bericht waarin wij u vragen bewijsstukken (PDF | 296kb) op te sturen. Let op: u ontvangt geen ontvangstbevestiging van uw bewijsstukken. Log in bij 'mijn registratie' voor de status van uw aanvraag.

  U ontvangt de bewijsstukken niet retour. U hoeft niet altijd originele documenten aan te leveren, vaak worden kopieën of gewaarmerkte kopieën ook geaccepteerd.

  De door u aangeleverde bewijsstukken zijn alleen zichtbaar in uw persoonlijk dossier en worden niet gedeeld met derden. De gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Als het bewijs persoonsgegevens bevat van bijvoorbeeld patiënten, kunt u dit indien gewenst anonimiseren. Dit is niet noodzakelijk.

   

  Naar boven
 11. Ik werk in een ander beroep dan waarvoor ik ben ingeschreven in het BIG-register. Hoe kan ik mij herregistreren?

  Als u in een ander beroep werkt dan waarvoor u staat geregistreerd is het mogelijk dat de uren kunnen meetellen voor herregistratie. Dat is het geval als de werkzaamheden:
  - worden uitgevoerd in de individuele gezondheidszorg
  - binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarmee u bent ingeschreven
  - gelijk zijn aan het niveau van het beroep waarmee u bent ingeschreven.

  Meer informatie vindt u op de pagina’s over werkervaring van uw beroep. 

  Naar boven
 12. Ik ben werkzaam in meerdere beroepen. Hoe moet ik mijn herregistratie regelen?

  Staat u in het BIG-register ingeschreven met meerdere beroepen, dan kunt u de inschrijvingen verlengen. Als u in verschillende beroepen werkt, gelden de daarbij behorende werkervaringseisen. Is er overlap in het deskundigheidsgebied en voldoen uw gewerkte uren aan de criteria voor meerdere beroepen? Dan mogen ze ook voor deze inschrijvingen meetellen voor de werkervaringseis. Werkt u in één beroep, maar vindt u het belangrijk om ook voor de andere beroepen ingeschreven te blijven? Dan kunt u een scholingstraject volgen.

  Naar boven
 13. Ik werk in loondienst. Welke uren tellen wel en niet mee voor herregistratie?

  Lees meer in hoofdstuk 4 van het algemeen beoordelingskader (PDF | 498kb) over de uren die u wel en niet mag meetellen als u een contractuele overeenkomst hebt.

  Naar boven
 14. Ik werk als zelfstandig gevestigde. Welke uren tellen wel en niet mee voor herregistratie?

  Lees meer in hoofdstuk 4 van het algemeen beoordelingskader (PDF | 498kb)  over de uren die u wel en niet mag meetellen als u als zelfstandig gevestigde werkt. Zwangerschapsverlof kunt u aantonen met een bewijsstuk waaruit blijkt dat u hiervoor een uitkering heeft ontvangen. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Lees meer...

  Naar boven
 15. Moet ik mij als specialist herregistreren in het BIG-register?

  Als u bent ingeschreven in een erkend specialistenregister krijgt het BIG-register hiervan automatisch bericht. Uw specialisme wordt aangetekend in het BIG-register. Zolang u voldoet aan de eisen voor herregistratie in het specialistenregister betekent dit dat u niet hoeft te herregistreren in het BIG-register.Naar boven
 16. Hoe kan ik mij herregistreren als ik geen specialist meer ben?

  Als u uitgeschreven bent uit een specialistenregister ontvangt het BIG-register hierover bericht. Het vermelde specialisme in het BIG-register wordt dan doorgehaald. Als u wel geregistreerd wilt blijven in het BIG-register voor het basisberoep, moet u een aanvraag voor herregistratie indienen. Hiervoor gelden de criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of scholingseis. Als uw specialisme wordt doorgehaald en er bij het BIG-register nog geen aanvraag voor herregistratie is ontvangen, stuurt het BIG-register u een voornemen tot doorhalen van het basisberoep. U kunt deze doorhaling voorkomen door te voldoen aan de criteria voor herregistratie van het basisberoep. In de brief die u ontvangt staat de exacte werkwijze beschreven.
  Naar boven
 17. Hoe kan ik mij herregistreren als ik in opleiding ben tot specialist?

  Bent u toegelaten tot een wettelijk erkende specialistenopleiding? Dan kunt u de BIG-registratie behouden. De toelating tot een wettelijk erkende specialistenopleiding houdt in dat u in voldoende mate over de kerncompetenties voor het basisberoep beschikt om de opleiding tot specialist te kunnen volgen. In dat geval is het niet nodig om een scholingsprogramma gericht op het minimum niveau van het basisberoep te volgen. U moet wel zelf een aanvraag voor herregistratie indienen bij het BIG-register. Voor de aantekening in het BIG-register levert u in dit geval een bewijs van inschrijving of SiO relatienummer in van de opleiding.Naar boven
 18. Tellen mijn werkzaamheden als docent mee?

  Docenten verrichten geen werkzaamheden binnen de individuele gezondheidszorg. Een goede uitoefening van de functie van (praktijk)docent is echter onlosmakelijk verbonden met het op de hoogte moeten blijven van (recente) ontwikkelingen en het uitoefenen van de daarbij behorende praktische vaardigheden. Van docenten wordt gevraagd om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid handelingen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep uit te voeren. Voor deze werkzaamheden geldt dan ook een gelijkstelling.
  Zorgverleners die werkzaam zijn als (praktijk)docent kunnen deze werkzaamheden meetellen als ze voldoen aan één van de onderstaande voorwaarden:

  1. De docent geeft les bij een onderwijsinstelling (of hieraan verbonden zorginstelling) in de centrale vakgebieden van een opleiding, waarvan het diploma recht geeft op inschrijving in het BIG-register. Onderwijs in meer algemene vakken, zoals bijvoorbeeld praktijkvoeringen, ondernemerschap of beroepsgeoriënteerd wetenschappelijk onderzoek behoren niet tot de centrale vakgebieden.
   Voor alle beroepen is in hoofdstuk 7 van het Beoordelingskader herregistratie (algemeen) en in artikel 7 van de Regeling periodieke registratie Wet BIG aangegeven wat voor onderwijs de docent moet verzorgen om voor gelijkstelling in aanmerking te komen.

  2. De docent geeft les in de centrale vakgebieden van een specialistenopleiding, die opleidt tot een wettelijk erkende specialistentitel, of één van de Verpleegkundige Vervolg Opleidingen die zijn erkend door het College Zorg Opleidingen. Dit geldt voor de volgende beroepen: apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, tandarts en verpleegkundige.

  Voor beide voorwaarden geldt dat de opleiding in lijn moet zijn met het beroep waarvoor de docent is ingeschreven in het BIG-register. Dus een verpleegkundige die lesgeeft aan een opleiding tot verzorgende, of een arts die lesgeeft aan de opleiding voor verpleegkundigen mogen deze uren niet meetellen. Zie de beroepsspecifieke bijlage van het beoordelingskader voor gedetailleerde informatie over uw beroep.

  Naar boven
 19. Wat als ik niet de hele periode heb gewerkt?

  Tijdens de registratieperiode van vijf jaar mag u uw werk maximaal twee aaneengesloten jaren onderbreken.
  Duurt een aaneengesloten werkonderbreking  langer dan twee jaar, dan tellen de gewerkte uren voor de werkonderbreking niet meer mee voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. 
   
  Bijvoorbeeld: u werkt in het eerste jaar van uw herregistratie periode fulltime als fysiotherapeut. Vervolgens onderbreekt u uw werkzaamheden voor tweeënhalf jaar. Dan moet u in de resterende anderhalf jaar van de registratieperiode voldoen aan de eis van 2080 uur werkervaring. De uren die u werkte vóór de werkonderbreking van tweeënhalf jaar tellen niet mee bij de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren in de vijfjaarstermijn. Kunt u in de resterende periode niet aan de werkervaringseis van 2080 uur voldoen. Dan moet u het scholingstraject volgen om uw inschrijving te kunnen verlengen.  
   
  Vervroegd herregistreren
  Als u van te voren weet dat u de twee jaar voorafgaand aan het verlopen van de termijn van vijf jaar niet kunt werken, kan het verstandig zijn om herregistratie eerder aan te vragen. Neem contact op met het BIG-register om te bespreken of het in uw geval voordelig is.

  Naar boven
 20. Moet ik alle (voorbehouden) handelingen uitvoeren voor herregistratie?

  Het is niet noodzakelijk dat u alle (voorbehouden) handelingen zoals omschreven in het deskundigheidsgebied uitvoert. Zeker met toenemende specialisatie zullen zich steeds meer situaties voordoen waarbij u slechts een specifiek deel van deze handelingen verricht. Dit is geen belemmering voor herregistratie als de handelingen die u wel uitvoert worden uitgevoerd binnen de individuele gezondheidszorg, vallen binnen het deskundigheidsgebied van uw beroep en worden uitgevoerd op het juiste niveau.Naar boven
 21. Ik ben verpleegkundige en op basis van een MBO-diploma geregistreerd in het BIG-register. Nu heb ik een HBO-V diploma behaald (Bachelor of Nursing). Kan ik mij op basis van dit diploma herregistreren?

  Uw HBO-V diploma (Bachelor of Nursing) kan in uw specifieke situatie gelden als bewijs van scholing. Let op: de diplomadatum van het HBO-V diploma (Bachelor of Nursing) bepaalt uw nieuwe uiterste herregistratiedatum.

  Naar boven
 22. Ik heb mijn aanvraagformulier verkeerd ingevuld. Wat moet ik doen?

  Het formulier kan niet meer worden aangepast. Het is afhankelijk van de correctie of, en zo ja welke actie u moet ondernemen:
  - Correctie van uw e-mail adres: U kunt uw e-mailadres zelf aanpassen via ‘Mijn registratie’ op onze website www.bigregister.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
  - Correctie van werkervaring, verlof of ziekte: U hoeft alleen actie te ondernemen als uw correctie tot gevolg heeft dat u nu te weinig uur gewerkt heeft om aan de gestelde werkervaringseis te voldoen. Geef dit door in een e-mail.
  - Aanvraag op basis van scholing naar werkervaring. Neem contact op met het BIG-register.Naar boven
 23. Waarom wordt mijn nieuwe uiterste herregistratiedatum niet automatisch verschoven naar 5 jaar na mijn huidige uiterste herregistratiedatum als ik mij eerder herregistreer?

  De datum op het positieve besluit (goedkeuring) van uw herregistratie is het uitgangspunt voor uw nieuwe uiterste herregistratiedatum. Dat betekent dat u ook eerder dan de vastgestelde 5 jaar kan herregistreren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u binnenkort uw werk voor een bepaalde periode onderbreekt. In dat geval kunt u al wel herregistreren als u op dat moment genoeg werkervaring heeft.
  Naar boven
BIG-register