Werken in opdracht en onder supervisie

De Wet BIG staat toe dat – in noodsituaties – ook niet-BIG-geregistreerde zorgverleners aan de slag kunnen in de zorg. Deze niet-BIG-geregistreerde zorgverleners kunnen alleen onder voorwaarden ingezet worden. Dit wordt werken in opdracht en onder supervisie of de verlengde armconstructie genoemd.

Een werkgever moet goede afspraken maken over het werken in opdracht en onder supervisie. Want naast de Wet BIG, gelden ook de kaders van Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. Deze kaders zijn voor het bieden van goede en veilige zorgverlening. Hieronder wordt werken onder supervisie nader toegelicht ten aanzien van de voorbehouden handelingen.

Wat zijn voorbehouden handelingen?

Voorbehouden handelingen zijn bij wet aangewezen medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een patiënt met zich brengen als ze door een ondeskundige persoon worden uitgevoerd. Wie deze handelingen zelfstandig mogen uitvoeren, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Op Rijkoverheid.nl vindt u meer informatie over voorbehouden handelingen en wie deze mogen uitvoeren.

Onder supervisie werken

Een zelfstandig bevoegde zorgverlener mag – mits bekwaam - voorbehouden handelingen verrichten. Ook kan hij aan een niet bevoegd persoon (dus een niet-geregistreerde) opdracht geven tot het verrichten van die voorbehouden handelingen bij een patiënt. Dit betekent dat het onder omstandigheden mogelijk is dat in opdracht en onder supervisie van bijvoorbeeld een arts (die dus in het BIG-register is ingeschreven) anderen die over voldoende kennis en ervaring beschikken, bepaalde voorbehouden handelingen verrichten.

Voorwaarden

Het uitvoeren van voorbehouden handelingen in opdracht en onder supervisie mag plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

  • De opdrachtgever (de BIG-geregistreerde), bijvoorbeeld een arts, moet redelijkerwijs aan kunnen nemen dat de opdrachtnemer (de niet-BIG-geregistreerde) beschikt over de bekwaamheid (kennis en kunde) die vereist is om de handeling te verrichten;
  • De opdrachtnemer volgt de aanwijzingen van de opdrachtgever op;
  • De opdrachtgever houdt toezicht en kan zo nodig ingrijpen (toezicht en tussenkomst), en
  • De niet-BIG-geregistreerde zorgverlener mag niet een beschermde beroepstitel gebruiken (mag zich bijvoorbeeld geen arts of verpleegkundige noemen).

Kader van de KNMG voor werken onder supervisie

De KNMG heeft voor het werken onder supervisie een kader met voorwaarden opgesteld. Het kader van de KNMG wordt onderschreven door de Inspectie Gezondheidszorg Jeugd (IGJ).

Tijdelijke maatregel i.v.m de coronacrisis

Het kader van de KNMG en het VWS kader voor de tijdelijke ‘inzet van voormalig verpleegkundigen en artsen’ moeten in samenhang gelezen worden. Voor wat betreft de inzet van voormalig artsen die niet aan het VWS kader voldoen (zoals o.a. geen BIG-registratie die na 1 januari 2018 verliep en/of geen recente praktijkervaring), is het mogelijk om – als zij voldoen aan de genoemde voorwaarden - in opdracht en onder supervisie te werken conform het KNMG kader.