Rechten en plichten

Aan de inschrijving in het BIG-register zijn rechten en plichten verbonden.

Beroepstitel voeren

De beroepstitel is wettelijk beschermd. Pas na inschrijving in het BIG-register mag u deze titel voeren.

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico's voor de gezondheid van een patiënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. Wie deze handelingen mogen uitvoeren, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn chirurgische en verloskundige handelingen, injecties en narcose.

Wie mogen voorbehouden handelingen uitvoeren?

In het BIG-register vermelde artsen, tandartsen en verloskundigen mogen zelfstandig alle voorbehouden handelingen uitvoeren. Daarnaast mag een verpleegkundige met een vermelding van de voorschrijfbevoegdheid in het BIG-register geneesmiddelen voorschrijven. Ten slotte mogen de physician assistant en klinisch technoloog (artikel 36a-beroepen waarvoor geen BIG-registratie geldt), een aantal van de voorbehouden handelingen verrichten.

Werken onder supervisie

Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen onder voorwaarden in opdracht van een zorgverlener die wel zelfstandig bevoegd is, voorbehouden handelingen uitvoeren. De belangrijkste voorwaarde is dat de opdrachtnemende zorgverlener bekwaam is om de voorbehouden handeling te verrichten. Dit wordt ook wel ‘werken onder supervisie’ genoemd.

Opdracht geven aan niet zelfstandig bevoegde zorgverlener

De zorgverlener die zelfstandig bevoegd is, beslist of hij de voorbehouden handeling zelf uitvoert of opdraagt aan een andere niet zelfstandig bevoegde zorgverlener. De Wet BIG bepaalt onder welke voorwaarden een niet-zelfstandig bevoegde zorgverlener in opdracht een voorbehouden handeling mag uitvoeren. Voorwaarden:

1. De opdracht is gegeven door een zelfstandig bevoegde zorgverlener.
2. De opdrachtnemende zorgverlener is bekwaam om de voorbehouden handeling uit te voeren (hij moet zichzelf bekwaam achten).
3. De opdrachtnemende zorgverlener moet eventuele aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen.

In de factsheet Voorbehouden handelingen en werken onder supervisie(PDF | 77kB) leest u meer over voorbehouden handelingen. U kunt over dit onderwerp ook meer lezen op Rijksoverheid.nl.

Tuchtrecht

Als u bent ingeschreven in het BIG-register valt u onder het tuchtrecht. Bij het tuchtrecht beoordeelt het tuchtcollege of een zorgverlener zich heeft gehouden aan de geldende beroepsnormen. Lees wat uw inschrijving nog meer betekent.

Europese Beroepskaart (EBK)

Sinds 18 januari 2016 is het voor apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een buitenlands diploma mogelijk om een EBK aan te vragen op de website van Europa. Een EBK is een bewijs dat de beroepskwalificaties van de zorgverlener erkend zijn. De EBK heeft als doel de mobiliteit van zorgverleners in de lidstaten te bevorderen.

Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een EBK die hier tijdelijk werken staan niet in het BIG-register. En zijn dus niet op te zoeken via de website. Wilt u duidelijkheid over de bevoegdheid van uw apotheker, fysiotherapeut of verpleegkundige? Vraag dan om een geldig bewijs van zijn EBK.

Met een EBK voor tijdelijke dienstverlening heeft de zorgverlener geen BIG-nummer. Bij vestiging wel, want dan is een BIG-registratie vereist.

Zorgverleners met een EBK voor tijdelijke en incidentele dienstverlening vallen onder het Nederlandse tuchtrecht.

   
BIG-register