Bezwaar en beroep

Heeft u vragen over een beslissing? Neem contact op met het Klantcontactcentrum. Vermeld hierbij altijd het kenmerk van uw brief.

Bent u het niet eens met de ontvangen beslissing dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Dit moet binnen zes weken na de datum die bovenaan de brief met de beslissing staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.

Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van de brief (dit kenmerk vindt u in de rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien.

Stuur het bezwaarschrift per post naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: 070-340 59 84.

Bezwaar

De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van VWS neemt het bezwaar in behandeling. Zij vraagt daarbij advies aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. Tijdens een hoorzitting over het bezwaar kunt u uw mening naar voren brengen. Ook de ambtenaar die het besluit heeft voorbereid geeft in de hoorzitting zijn mening. De bezwaarschriftencommissie brengt vervolgens advies uit. De directeur van de directie WJZ neemt uiteindelijk namens de minister een beslissing over het bezwaar. U ontvangt die beslissing met daarbij het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Het indienen van een bezwaar tegen een besluit tot doorhalen stelt uw doorhaling in het BIG-register niet uit. U wordt doorgehaald op het moment dat in het besluit wordt genoemd

Bezwaarprocedure herregistratie BIG: besluit tot niet in behandeling nemen

U ontvangt een besluit tot niet in behandeling nemen als u een incomplete aanvraag herregistratie heeft ingediend. Bijvoorbeeld als na herhaaldelijk verzoek bewijsstukken ontbreken. Ook ontvangt u een besluit tot niet in behandeling nemen als u het tarief voor de behandeling van uw aanvraag niet heeft betaald.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit tot niet in behandeling nemen. Bij de behandeling van uw bezwaar wordt uw incomplete aanvraag herregistratie in principe niet alsnog inhoudelijk beoordeeld. Dit geldt ook als u (ontbrekende) bewijsstukken met uw bezwaar meestuurt. U kunt indien gewenst een nieuwe aanvraag indienen.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over het bezwaar, dan is beroep bij de rechtbank mogelijk. Onder aan de beslissing over het bezwaar staat wat u moet doen om in beroep te gaan. Tegen een beslissing van de rechter kunt u vervolgens weer in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

   
BIG-register