Wat als ik mij niet herregistreer, of als ik niet aan de voorwaarden voldoe?

Bent u niet op tijd met uw aanvraag voor herregistratie of voldoet u niet aan de criteria? Dan wordt u uitgeschreven uit het BIG-register.

Een doorhaling betekent dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan uw inschrijving in het BIG-register vervallen. U bent dan niet meer bevoegd om handelingen te verrichten die waren verbonden aan deze beroepstitel.

Ook mag u dan niet langer de beroepstitel voeren. U mag wel uw voormalige beroepstitel voeren met daaraan toegevoegd de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven). Met de toevoeging ‘niet praktiserend’ laat u zien dat u de opleiding tot uw voormalige beroep heeft gevolgd. Tegelijkertijd voorkomt u dat derden de indruk krijgen dat u nog bevoegd bent, terwijl u dat niet meer bent.

Mogelijke andere gevolgen

Een doorhaling van de registratie kan ook gevolgen voor andere werk gerelateerde zaken. Het vervallen van de mogelijkheid om de beroepstitel te voeren, kan betekenen dat uw UZI-middel en/of AGB-code wordt ingetrokken. Ook kan het gevolgen hebben voor uw inschrijving in het opleidingsregisters van de Specialisten Registratie Commissies of voor uw lidmaatschap bij de beroepsvereniging.   

Opnieuw inschrijven na doorhaling?

Als uw inschrijving is doorgehaald, omdat u geen aanvraag heeft gedaan of omdat u niet (tijdig) aan de herregistratiecriteria heeft voldaan, dan kunt u zich opnieuw inschrijven. Hiervoor gelden dan wel dezelfde criteria als voor herregistratie. Lees meer over registratie na doorhaling.