Werkervaringseis psychotherapeut

Een manier om uw inschrijving te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). In een periode van 5 jaar moet u 3120 uur werken als psychotherapeut.

Werkervaring opgedaan in Nederland

Alleen werkzaamheden die zijn uitgevoerd terwijl u BIG-geregistreerd was tellen mee voor herregistratie.

Werkervaring opgedaan buiten Nederland

Voor werkzaamheden buiten Nederland is een BIG-registratie niet verplicht. Bij werkzaamheden buiten Nederland moet u kunnen aantonen dat ze voldeden aan de kwaliteitseisen van het land waar u de werkervaring opdeed. Het is wel belangrijk dat u goed kijkt of het niveau waarop u de werkzaamheden in het buitenland uitvoerde minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Aard van de werkzaamheden

Om werkzaamheden binnen en buitenland mee te mogen tellen gelden 3 eisen:

1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Zie hiervoor hoofdstuk 3 van het boordelingskader psychotherapeuten(PDF | 563kB) . Dit zijn werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken.

2. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. Lees meer over het deskundigheidsgebied in het beoordelingskader psychotherapeuten(PDF | 563kB) . Als u werkt in een ander beroep of functie dan psychotherapeut kunnen werkzaamheden meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen.

Werkt u in een ander beroep dan waarvoor u geregistreerd staat in het BIG-register? Dan geldt voor u een derde eis.
3. Als u werkt in een ander beroep of andere functie dan psychotherapeut, moeten de werkzaamheden minimaal op WO-niveau worden uitgevoerd. Het niveau van de door u verrichte werkzaamheden leidt u bijvoorbeeld af uit het functieprofiel van uw functie. Als daarin geen niveau is opgenomen, is de opleiding die hoort bij de functie die u daadwerkelijk uitvoert een goede richtlijn.

Als een deel van uw werkzaamheden in een ander beroep voldoet aan de genoemde 3 eisen, mag u dat deel meetellen voor de werkervaringseis. Geef dat met een percentage aan bij uw aanvraag.

Docenten (gelijkgestelde werkzaamheden)

Er zijn werkzaamheden van docenten die meetellen voor herregistratie, terwijl deze niet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen. Lees meer over gelijkgestelde werkzaamheden in hoofdstuk 5 van het beoordelingskader psychotherapeuten(PDF | 563kB) . Bent u gevraagd uw werkervaring te bewijzen? Kijk dan ook op de pagina werkgeversverklaring.

Welke uren tellen mee?

Gerekend over de registratieperiode van 5 jaar moet u minimaal 3120 uur werken. Dit komt neer op gemiddeld 5 jaar lang 12 uur per week werken. Als u in loondienst bent vormen de uren die u volgens uw contract werkt de basis. Hierin zijn de uren waarin u niet werkt, maar waarbij het salaris wordt doorbetaald al opgenomen. Dit zijn uren voor: betaald vakantieverlof, erkende feestdagen, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ziekteverzuim en scholing. De uren voor ziekte en verlof tellen tot een maximum van zes weken per jaar mee als gewerkte uren. Als u werkt als zelfstandig gevestigde vormen de werkelijk gewerkte uren de basis. Hier mag u die uren voor verlof, ziekte en scholing bij optellen. Uren voor scholing moeten zijn gericht op de individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied van het beroep van inschrijving.

Welke uren tellen niet mee?

Sommige uren mag u niet meetellen. Dit zijn uren voor ouderschapsverlof, langdurig zorgverlof, buitengewoon verlof of medezeggenschapsuren. Werkt u in loondienst, dan moet u die uren aftrekken. Werkt u als zelfstandig gevestigde, dan mag u die uren niet bij de werkelijk gewerkte uren optellen. Lees meer over de uren die u wel en niet mag meetellen in hoofdstuk 4 van het beoordelingskader psychotherapeuten(PDF | 563kB) .

 

Bestanden

 
BIG-register