Scholingseis voor arts

Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties die horen tot de kern van het beroep, de kerncompetenties. Deze moet u beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering.

Het ministerie van VWS is op dit moment in gesprek met de Nederlandse federatie van universitair medische centra (NFU) en de vereniging van universiteiten (VSNU) over de totstandkoming van het scholingstraject. Er wordt een scholingsmodel ontwikkeld dat is gebaseerd op de eindtermen van de reguliere opleiding geneeskunde. Lees meer onder 'contouren scholingsaanbod'...

Hoe de scholing er precies uit zal zien en wat de kosten zullen zijn is op dit moment niet bekend.

PRC vereist voor herregistratie

Als u de scholing met succes afrondt, krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij indiening van uw aanvraag herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als er na indiening van uw aanvraag om bewijsstukken wordt gevraagd.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC)
  • een bewijs dat u in opleiding bent voor specialist artikel 14 Wet BIG. U kunt een recente verklaring opvragen bij de registratiecommissie.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader artsen(PDF | 564kB) .

   
BIG-register