Impact coronacrisis procedures erkenning buitenlands diploma

Als u als zorgverlener met een buitenlands zorgdiploma in Nederland wil werken in uw  beroep, dan moet u een erkenning van uw diploma aanvragen. Hiervoor zijn verschillende procedures. Hieronder vindt u informatie over wat de impact van de coronacrisis is op de verschillende (onderdelen van de) erkenningsprocedures. Ook in de brieven en e-mails die u van ons krijgt, is hier informatie over opgenomen.

De informatie op deze pagina wordt steeds geüpdatet op het moment dat er weer nieuwe informatie is.

Laatst geactualiseerd: 21-01-2021


Procedure automatische erkenning met directe BIG-registratie

Deze procedure geldt voor een deel van de Europese (EER + Zwitserland) diploma’s. Deze aanvraag- en erkenningsprocedure loopt zonder al te veel problemen door. Het is wel mogelijk dat in individuele gevallen de doorlooptijd iets toeneemt. 

Procedure erkenning van beroepskwalificatie

Deze procedure geldt over het algemeen voor de Europese (EER + Zwitserland) diploma’s die niet in aanmerking komen voor de automatische erkenning. De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) brengt in deze procedure op basis van uw dossier advies uit over de erkenning. De advisering door CBGV wordt de komende tijd voortgezet op basis van schriftelijke consultatie en videoconferentie.

De verwachting is dan ook dat deze aanvraag- en erkenningsprocedure zonder al te veel problemen door loopt. Het is wel mogelijk dat in individuele gevallen de doorlooptijd iets toeneemt. 

Procedure verklaring van vakbekwaamheid

Deze procedure geldt over het algemeen voor zorgverleners met een diploma behaald buiten Europa (derdelanders). Zij moeten daarvoor een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV-toets) afleggen. Artsen, verpleegkundigen en tandartsen moeten daarnaast een beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) afleggen.

Huidige stand van zaken toetsen

De AKV-toets

Deze wordt gewoon afgenomen. Zie voor meer informatie de website van Babel:

De BI-toetsen

Deze gaan gewoon door.

  • De organisaties die de BI-toetsen bij artsen en tandartsen afnemen dan doet dat op aangepaste wijze. 
  • Tandartsen worden, als zij door ons zijn aangemeld, benaderd door ACTA. Op dit moment is het aantal toetsplaatsen bij ACTA, mede door de coronamaatregelen, beperkt. Komt u door deze situatie in de problemen met de termijn voor deelname, dan zullen wij deze verlengen.
  • De beroepsinhoudelijke toets voor verpleegkundigen wordt ook afgenomen.

De informatiebijeenkomsten

Momenteel bekijken wij steeds de mogelijkheden om de informatiebijeenkomsten door te laten gaan door middel van video conferencing. Zodra hier meer over bekend is, maken wij dit bekend op deze website.

Voor de BI-toetsen worden per beroep informatiebijeenkomsten gehouden. In de brief die u van ons ontvangt, krijgt u de informatie over de bijeenkomst voor uw beroep.

Wachttijd aanvullende opleidingen (coschappen)

Sommige aanvragers hebben van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) te horen gekregen dat zij nog aanvullende opleiding nodig hebben. Bij de artsen wordt deze periode van aanvullende opleiding coassistentschappen of coschappen genoemd. Vanwege de coronapandemie hebben veel coschappen tijdelijk stil gelegen. Er is hierdoor een wachttijd ontstaan. In sommige gevallen kan de wachttijd anderhalf tot twee jaar duren. Dat geldt ook voor de Nederlandse studenten die deze coschappen moeten doen.

Normaal gesproken moet u binnen één jaar na het besluit starten met deze aanvullende opleiding. Deze termijn is momenteel niet haalbaar. Komt u door deze situatie in de problemen met de termijn voor het starten of afronden van de aanvullende opleiding, dan zullen wij deze verlengen. Geldt dit voor u, neem dan contact met ons op.

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Doe dit in verband met de beperkte bezetting van ons klantcontactcentrum bij voorkeur per e-mail: info@bigregister.nl.